Projekty partnerów KSOW realizowane w 2022 r.

20.06.2022

Na terenie Województwa Małopolskiego Partnerzy KSOW realizują projekty zgłoszone do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego w naborze nr 6/2022 w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2022 – 2023 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Działanie 4 Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej:

 • Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA", "Nadwiślańską trasą po Bałtyk - nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń www
 • Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, "Wsparcie rozwoju LGD SKPK i kadry LGD bezpośrednio zaangażowanej we wdrażanie LSR poprzez organizację szkolenia wyjazdowego i tworzenie sieci kontaktów" www
 • Federacja LGD Małopolska, "Organizacja szkoleń oraz wizyty studyjnej dla lokalnych grup działania" www

Działanie 6 Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju:

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze", Konkurs "Produkt Lokalny Podbabiogórza" www
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze", Konkurs "Kultura i Folklor Podbabiogórza" www
 • Małopolska Izba Rolnicza, "Agroleśnictwo w teorii i w praktyce" www
 • Małopolska Izba Rolnicza, "Zagroda edukacyjna - poznaj wieś od podszewki" www
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, "Sztuka carvingu - warsztaty dekorowania potraw" www
 • Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich, "Przykłady dobrych praktyk w zakresie regionalnego dziedzictwa kulinarnego-organizacja dwóch wizyt studyjnych: dla obecnych oraz dla potencjalnych członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska w Województwie Świętokrzyskim" www
 • Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., "Serowarstwo szansą dla hodowców bydła ras rodzimych" www
 • Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Małopolskiego, "Strażacy ochotnicy w służbie na rzecz swoich społeczności" www
 • Małopolska Izba Rolnicza, "Sztuka tworzenia wianków - warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich" www

Działanie 9 Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji:

 • Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich, "Produkcja wyrobów z mleka dla profesjonalistów - skracanie łańcucha dostaw" www

Działanie 10 Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą:

 • Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich, "Organizacja Stoiska dla winiarzy i producentów cydrów z Małopolski podczas Targów WINO - Targi Polskich Win i Winnic 2022 w Poznaniu" www

Działanie 11 Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie:

 • Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich, "Warsztaty dla dzieci i młodzieży mające na celu przygotowanie do przyszłej pracy społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ewentualnej służby w szeregach OSP oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarach wiejskich" www
 • Gospodarstwo Sadowniczo - Agroturystyczne Irena Szewczyk, "Warsztaty pieczenia i dekoracji ciast" www
 • Centrum Kultury Gminy Biskupice, "Międzypokoleniowe Spotkanie Twórcze" www
 • Centrum Kultury Gminy Biskupice, "Aktywni bez granic" www

Działanie 12  Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich:

 • Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich, "EtnoMałopolska - 3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego - pierwszoplanowych aktorek życia na wsi" www
 • Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich, "Akademia Małopolskiego Sołtysa - spotkanie dla Sołtysów i Członków Rad Sołeckich z Województwa Małopolskiego" www
 • Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., "Małopolska tradycja na widelcu" www