Konsultacje społeczne Programu Infrastruktura i Środowisko

Kategoria: Wydarzenia
12.08.2013

26 sierpnia 2013 r. rozpoczną się konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020). Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach POIiŚ 2014-2020.

Głównym celem Programu na lata 2014-2020 będzie wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Zaproponowany cel główny wynika z jednego z priorytetów strategii Europa 2020, którym jest zrównoważony rozwój, rozumiany jako wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej ekonomicznie.

Zakres wsparcia w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wpisuje się w następujące cele tematyczne, wymienione w projekcie rozporządzenia ramowego:

  • wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
  • promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;
  • ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów, w tym także ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego;
  • promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych;
  • wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (w ograniczonym zakresie).

Najważniejszymi beneficjentami Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (w szczególności duże przedsiębiorstwa).

Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, przedstawicieli administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Po zakończeniu konsultacji wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone i wzięte pod uwagę w trakcie prac nad ostateczną wersją Programu na lata 2014-2020.

Projekt Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wraz z formularzem zgłaszania uwag będzie dostępny on-line od 26 sierpnia 2013 r.

W ramach konsultacji społecznych planowane są dodatkowo cztery konferencje:

  1. 28 sierpnia br. w Warszawie – hotel Sound Garden, ul. Żwirki i Wigury 18,
  2. 18 września br. w Poznaniu – hotel Twardowski, ul. Głogowska 358A,
  3. 4 października br. w Krakowie *,
  4. 21 października br. w Łodzi * – (spotkanie podsumowujące).

Harmonogram spotkania oraz rejestracja dostępne są  zakładce Rejestracja na Portalu Funduszy Europejskich. Liczba miejsc ograniczona.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.funduszeeuropejskie.gov.pl