Start wdrażania Funduszy Europejskich 2014-2020

Kategoria: Komitet Monitorujący
29.12.2014

Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie pierwszy konkurs w Programie Polska Cyfrowa. Zatwierdzenie kryteriów wyboru dla przedsięwzięć dotyczących systemów informatycznych, które dostarczają e-usługi dla przedsiębiorców i obywateli to najważniejsza decyzja pierwszego posiedzenia Komitetu Monitorującego Program. Oznacza to faktyczny start wdrażania nowej puli Funduszy Europejskich. I posiedzenie KM PO PC otworzyli ministrowie Maria Wasiak oraz Andrzej Halicki.

KONKURSY
W pierwszej kolejności zatwierdzone zostaną kryteria wyboru projektów związane z e-usługami, tj. dla Działania 2.1. PO PC Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Przyjęcie tych kryteriów umożliwi uruchomienie funduszy z Programu, a tym samym rozpoczęcie finansowania nowych inwestycji dla perspektywy 2014-2020. Chodzi zwłaszcza o przedsięwzięcia dotyczące systemów informatycznych, które dostarczają e-usługi dla przedsiębiorców i obywateli. Uruchomienie pierwszych konkursów planowane jest jeszcze w 2014 r. W programie zarezerwowano na to działanie blisko 700 mln euro.

Kolejne konkursy dotyczyć będą wsparcia budowy sieci szerokopasmowych
oraz działań na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych. Wszystkie działania zostaną uruchomione w 2015 r.

Jednym z warunków ogłoszenia konkursów jest też podpisanie porozumienia w sprawie realizacji Programu Polska Cyfrowa. Dokument ten określa podział kompetencji i zasady współpracy pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (Instytucja Pośrednicząca) i Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (Instytucja Otoczenia tj. wspierająca wdrażanie programu). Władza Wdrażająca Programy Europejskie, jako Instytucja Pośrednicząca, odpowiada m.in. za ogłaszanie konkursów i rozliczanie projektów. Zadania Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji będą koncentrowały się na koordynowaniu działań w zakresie informatyzacji i łączności oraz wytyczaniu kierunków cyfryzacji w Polsce.

CZYM JEST KM
Komitet Monitorujący jest powoływany dla każdego programu operacyjnego. Dba o skuteczność i jakość ich realizacji. Podejmuje najbardziej kluczowe decyzje, w tym przyjmuje kryteria wyboru projektów (warunki, na podstawie których dokonuje się oceny i wyboru projektów o unijne dofinansowanie), zatwierdza sprawozdania z realizacji Programu. Stanowi główne forum konsultacyjne. KM spotyka się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

W skład KM PO PC, któremu przewodniczy wiceminister Iwona Wendel, wchodzą przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców i pracobiorców, izb gospodarczych zaangażowanych w problematykę cyfryzacji, środowiska naukowego oraz administracji rządowej, a także Komisji Europejskiej.

INFORMACJE O PO PC
Budżet pierwszego zaakceptowanego przez Komisję Europejską programu wynosi blisko 2,2 mld euro ze środków unijnych, czyli ponad 9 mld zł. Odbiorcami wsparcia będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego. Polska Cyfrowa skupia się wyłącznie na obszarze cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju