Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie

Wozy_strazackie_640.jpg

W ramach projektu Województwo Małopolskie przekaże 34 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze oraz 34 sztuki systemów monitoringu środowiskowego (detektory wielogazowe) dla jednostek ochotniczych straży pożarnych (OSP) w województwie małopolskim.

Samochody są przystosowane do akcji ratowniczych. Mogą jednorazowo przewieźć ok. 3 ton wody i 300 litrów środka pianotwórczego do gaszenia pożarów. Wyposażone są w najpotrzebniejszy sprzęt, m.in. autopompy, ledowe maszty oświetleniowe, wyciągarki o sile 8 ton, a także zestaw do łączności radiowej. Dzięki napędowi 4x4 strażacy będą też mogli nieść pomoc w trudniejszym terenie. Samochody są też przyjazne dla środowiska – wszystkie wyposażono w silniki spełniające normy czystości spalin EURO VI.

Okres realizacji

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Dane

Projekt: Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie
Beneficjent: Województwo Małopolskie
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 5. Ochrona środowiska
Działanie: 5.1 Adaptacja do zmian klimatu