Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Opublikowano: 07.06.2023

6 czerwca 2023 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałą nr 1084/23 zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wyboru projektów na lata 2021-2027 harmonogram ma być aktualizowany nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału, jednakże w celu zapewnienia potencjalnym wnioskodawcom aktualnych informacji na temat planowanych naborów wniosków o dofinansowanie możliwe są częstsze jego zmiany.

Zmiany wprowadzone powyższą Uchwałą dotyczą:

 • Działania 2.5 typ B w zakresie zmiany daty początkowej I naboru z 22.06.2023 na 29.06.2023;

 • Działania 2.7 typ A i typ B w zakresie zaktualizowania terminu II naboru z II kw. 2024r. na IV kw. 2024r.;

 • Działania 6.7 typ A w zakresie doprecyzowania daty początkowej i końcowej naboru I; zmiany kwoty dofinansowania na nabór I, dodania informacji dodatkowych oraz dodania kwoty dofinansowania i daty początkowej w naborze II;

 • Działania 6.10 w zakresie zmiany nazwy działania z „Kształcenie ogólne” na „Wsparcie kształcenia ogólnego”;

 • Rezygnacji z Działania 6.10 typ C

 • Działania 6.11 w zakresie zmiany nazwy działania z „Kształcenie zawodowe” na „Wsparcie kształcenia zawodowego”;

 • Działania 6.12 typ B. Transformacja cyfrowa szkół – komponent konkursowy,  w zakresie zmiany daty początkowej z I kw. 2024 na IV kw. 2024 oraz odpowiednio daty końcowej na IV kw. 2024/I kw. 2025;

 • Działania 6.16 typ A i typ B w zakresie zwiększenia kwoty dofinansowania nabór I z 3 775 103,32 zł na 9 845 403,59 zł;

 • Działania 6.18 typ A w zakresie rezygnacji z II naboru oraz przesunięcia kwoty dofinansowania z naboru II na nabór I (zwiększenie kwoty dofinansowania I nabór z 50 656 598,35 zł na 101 313 196,70 zł);

 • Rezygnacji z Działania 6.18 typ B. wsparcie podmiotów reintegracyjnych realizowane przez ROPS (kwota dofinansowania naboru I przeniesiona została do naboru I  Działania 6.16 typ A i typ B);

 • Działania 6.26 typ A w zakresie zmiany sposobu wyboru projektów z niekonkurencyjny na konkurencyjny;

 • Utworzenia Działania 6.28 typ A oraz odpowiednio zwiększenia numeracji dotychczasowych Działań do nr 6.34

 • Działania 8.7 typ A w zakresie dostosowania katalogu Wnioskodawców do informacji zawartych w SzOP (usunięcie kategorii Administracja publiczna);

 • Działania 8.7 w zakresie zmiany porządkującej typ projektów D i typ projektów E odpowiednio na typ projektów B i  typ projektów C;

 • Działania 8.10 typ A; B; C; D; E; F w zakresie uzupełnienia katalogu wnioskodawców o partnerstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne, organizacje społeczne i związki wyznaniowe;

 • Działania 8.14 typ A i typ B w zakresie zmiany daty początkowej I naboru z 15.06.2023 na 29.06.2023;

 • Zmianie danych w kolumnie pn. Wnioskodawcy, każdorazowo w zakresie skrótu SzOOP na SzOP;

 • Dodania informacji odnośnie kursu euro służącego obliczania kwot w złotych  przewidzianych na dofinansowanie projektów w naborach.

 •  

Wszystkie informacje podane w harmonogramie mają charakter planistyczny. Właściwe instytucje nie są nimi bezwzględnie związane. Procedury danego postępowania mogą być przygotowane w inny sposób niż prezentowany w harmonogramie, w szczególności może dotyczyć to kwot i terminów w nim

Wersje archiwalne:

Harmonogram naborów - wersja obowiązująca od 23 maja 2023 r. do 5 czerwca 2023 r. (.pdf, 917 KB)

Harmonogram naborów - wersja obowiązująca od 23 maja 2023 r. do 5 czerwca 2023 r. (.xlsx 642 KB)

Ramowy Plan Realizacji Działań - wersja obowiązująca od 28 marca 2023 r. do 22 maja 2023 r. (.pdf, 389 KB)

Ramowy Plan Realizacji Działań - wersja obowiązująca od 7 lutego 2023 r. do 27 marca 2023 r. (.pdf, 419 KB)

Dokumenty