sortuj wg
Kolejność
Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 7 Fundusze europejskie dla wspólnot lokalnych, Działanie 7.6 RLKS - Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach wiejskich, typ projektu: E Wsparcie procesu zarządzania LSR przez LGD.
Opublikowano: 20.06.2024
Nadchodzący nabór

Nabór obejmuje typ projektów:

E Wsparcie procesu zarządzania LSR przez LGD

Celem przedmiotowego postępowania jest wsparcie LGD w  zarządzaniu LSR – KZL, w zakresie:

  • bieżącego funkcjonowania LGD zapewniającego sprawną...

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Start

24.06.2024

Koniec

20.12.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.5 Wsparcie na rzecz równouprawnienia oraz godzenia życia zawodowego z prywatny, typ projektu B: działania mające na celu wzmocnienie równości szans kobiet i mężczyzn
Opublikowano: 19.06.2024
Nabór trwa

W ramach Działania 6.5 typ B zaplanowano inicjatywy mające na celu wzmocnienie równości szans kobiet i mężczyzn oraz interwencje dotyczące wspierania rozwiązań na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym oraz równouprawnienia na rynku pracy...

Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji 400 000,00 PLN w każdym z podregionów

Start

19.06.2024

Koniec

30.07.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.15 Kształcenie osób dorosłych poza systemem popytowym, typ projektu B: kształcenie osób dorosłych w zakresie kompetencji podstawowych (wdrażanie Upskilling pathways).
Opublikowano: 19.06.2024

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalny procent dofinansowania - 95%

Start

19.06.2024

Koniec

02.08.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1 Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działanie 1.9 Rozwój e-kultury w województwie małopolskim, typ projektu A Rozwój e-kultury w województwie małopolskim.
Opublikowano: 19.06.2024
Nabór trwa

Nabór obejmuje typ projektów: A. Rozwój e-kultury w województwie małopolskim. 

W ramach typu projektu A zakres wsparcia obejmuje w szczególności:

a)    prowadzenie prac digitalizacji lub rekonstrukcji cyfrowej z uwzględnieniem...

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Start

20.06.2024

Koniec

05.09.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.31 Wsparcie kształcenia zawodowego - ZIT, Typ projektu A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego
Opublikowano: 19.06.2024
Nabór trwa

W ramach typu A wsparcie polegać będzie na rozwijaniu oferty zawodowej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz tworzeniu i rozwoju Centrów Kompetencji Zawodowych (rozumiane jako CKZiU, o którym mowa w art. 93 ustawy Prawo...

Maksymalny procent dofinansowania

90%

Start

20.06.2024

Koniec

31.10.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.37 Wsparcie kształcenia ogólnego – IIT OPK, Typ projektu A. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne.
Opublikowano: 19.06.2024
Nabór trwa

W ramach konkursu przewidziano w szczególności realizację następujących działań w szkołach ogólnodostępnych:

  • podnoszenie świadomości, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji kadry w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb...

Maksymalny procent dofinansowania

95%

Start

20.06.2024

Koniec

31.10.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.30 Wsparcie kształcenia ogólnego - ZIT, Typ projektu A. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne.
Opublikowano: 19.06.2024
Nabór trwa

W ramach konkursu przewidziano w szczególności realizację następujących działań w szkołach ogólnodostępnych:

  • podnoszenie świadomości, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji kadry w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb...

Maksymalny procent dofinansowania

95%

Start

20.06.2024

Koniec

31.10.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.33 Wsparcie usług społecznych w regionie - ZIT, Typ projektu A. Usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą, Typ projektu B. Tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, Typ projektu C. Usługi zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w zakresie zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek lub usługi w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnych, Typ projektu D. Usługi w zakresie rozwoju mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego, Typ projektu E. Usługi w zakresie interwencji kryzysowej.
Opublikowano: 19.06.2024
Nabór trwa

W ramach konkursu przewidziano w szczególności realizację usług wsparcia obejmujących:

W typie A. Usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę...

Maksymalny procent dofinansowania

95%

Start

20.06.2024

Koniec

31.10.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.7 Wsparcie na rzecz zarządzania różnorodnością u pracodawców.
Opublikowano: 14.06.2024
Nabór trwa

Wsparcie w projekcie obejmuje:

  1. indywidualne wsparcie doradczo-szkoleniowe z zakresu zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania wiekiem;
  2. dofinansowanie w formie grantu na wdrożenie w firmie rozwiązań, przyczyniających się...

Maksymalna kwota dofinansowania

63 000 zł

Start

17.06.2024

Koniec

28.06.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 3 Fundusze europejskie dla transportu miejskiego, Działania 3.1 Transport miejski - ZIT, typ projektu A Transport miejski, typ projektu B Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), (tryb niekonkurencyjny)
Opublikowano: 13.06.2024
Nabór trwa
  • Nabór wniosków dotyczy projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny, ocenianych w Instytucji Zarządzającej. Nabór wniosków dotyczy Priorytetu 3 Fundusze europejskie dla transportu miejskiego, Działania 3.1 Transport miejski - ZIT, typ...

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Start

13.06.2024

Koniec

03.12.2024