sortuj wg
Kolejność
Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1, Działanie 1.12 Wdrażanie innowacji, typ A wdrażanie innowacji.
Opublikowano: 20.02.2024
Nabór trwa

W ramach naboru możliwa będzie realizacja przedsięwzięć, których celem jest wdrożenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia na rynek nowego lub ulepszonego produktu/usługi (innowacji...

Maksymalny procent dofinansowania

85 %

Start

21.02.2024

Koniec

06.05.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.13 Zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych, typ projektu B
Opublikowano: 31.01.2024
Nabór trwa

Nabór obejmuje typy projektów: B. Dofinansowanie działań i dokumentacji planistycznej dotyczących zagospodarowania terenów i obiektów pogórniczych lub poprzemysłowych. 

W ramach działania dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z...

Maksymalny procent dofinansowania

95%

Start

01.02.2024

Koniec

15.03.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.13 Zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych, typ projektu A
Opublikowano: 31.01.2024
Nabór trwa

Nabór obejmuje typy projektów: A. Nadanie terenom i obiektom zdegradowanym nowych funkcji społecznych, gospodarczych, przyrodniczych i mieszkaniowych. 

W ramach naboru wspierane będą działania związane ze wsparciem rekultywacji,...

Maksymalny procent dofinansowania

95%

Start

01.02.2024

Koniec

15.03.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 4 Fundusze europejskie dla transportu regionalnego, Działanie 4.1 Drogi regionalne, typ projektu B Nowoczesne techniki zarządzania ruchem.
Opublikowano: 31.01.2024
Nabór trwa

Nabór obejmuje typ projektu: B. Nowoczesne techniki zarządzania ruchem. 

W ramach typu projektu B wsparciem zostaną objęte nowoczesne techniki zarządzania ruchem przyczyniające się do usprawnienia ruchu oraz zwiększania jego...

Maksymalny procent dofinansowania

95%

Start

01.02.2024

Koniec

31.12.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 4 Fundusze europejskie dla transportu regionalnego, Działanie 4.1 Drogi regionalne, typ projektu A Drogi wojewódzkie.
Opublikowano: 31.01.2024
Nabór trwa

Nabór obejmuje typ projektu: A. Drogi wojewódzkie. 

W ramach typu projektu A wspierana będzie interwencja, dotycząca:

a)    budowy, przebudowy dróg wojewódzkich, w tym również budowy, przebudowy obiektów inżynieryjnych...

Maksymalny procent dofinansowania

95%

Start

01.02.2024

Koniec

31.12.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.12 Edukacja - projekty Województwa Małopolskiego, typ B: Koordynacja kształcenia zawodowego  
Opublikowano: 29.01.2024
Nabór trwa

Głównym celem projektu planowanego do realizacji jest wsparcie i koordynacja polityki edukacyjnej regionu w zakresie kształcenia zawodowego poprzez:  

  • Budowanie współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorczości, a sektorem szkolnictwa...

Maksymalny procent dofinansowania

90 %

Start

01.02.2024

Koniec

29.02.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.23 Włączenie społeczne - projekty województwa małopolskiego, typ projektu D: Usługi z zakresu teleopieki
Opublikowano: 29.01.2024
Nabór trwa

Celem projektu ma być poprawa jakości życia i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność) poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług...

Maksymalny procent dofinansowania

95 %

Start

01.02.2024

Koniec

29.02.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 4 Fundusze europejskie dla transportu regionalnego, Działanie 4.3 Drogi powiatowe, typ projektu B Bezpieczeństwo na drogach, w tym budowa obiektów przeznaczonych do nauki dzieci i młodzieży przepisów ruchu drogowego.
Opublikowano: 24.01.2024
Nabór trwa

Nabór obejmuje typ projektu: B Bezpieczeństwo na drogach, w tym budowa obiektów przeznaczonych do nauki dzieci i młodzieży przepisów ruchu drogowego. 

W ramach typu projektu B wsparciem objęte zostaną następujące kategorie inwestycji:...

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Start

25.01.2024

Koniec

29.03.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 4 Fundusze europejskie dla transportu regionalnego, Działanie 4.3 Drogi powiatowe, typ projektu A Drogi powiatowe.
Opublikowano: 24.01.2024
Nabór trwa

Nabór obejmuje typ projektu: A. Drogi powiatowe. 

W ramach typu projektu A wspierana będzie interwencja, dotycząca:

a)    budowy, przebudowy dróg powiatowych;
b)    budowy, przebudowy obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych...

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Start

25.01.2024

Koniec

29.03.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie, typ A. Usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą, typ B. Tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
Opublikowano: 23.01.2024
Nabór trwa

W ramach konkursu przewidziano w szczególności realizację usług wsparcia obejmujących: 

W typie A. Usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę...

Maksymalny procent dofinansowania

95 %

Start

29.01.2024

Koniec

20.03.2024