Fundusze Europejskie dla Małopolski - 1,54 mld EURO na lata 2021-2027

Opublikowano: 18.01.2021

1,54 mld EURO to kwota proponowana dla Małopolski w ramach nowej perspektywy finansowej. Szczegółowe informacje na temat planów inwestowania funduszy UE w regionie poznamy 26 stycznia 2021 r. podczas konsultacji Umowy Partnerstwa.
Zgłaszanie uwag do dokumentu będzie możliwe do 22 lutego br.

Aktualnie opracowane są projekty dokumentów, w których zostaną zapisane cele, na które będą przeznaczane środki z Funduszy Europejskich w najbliższych 7 latach. Najważniejszym z tych dokumentów jest Umowa Partnerstwa, której projektu będą dotyczyły najbliższe konsultacje społeczne.

Witold Kozłowski marszałek Małopolski

- powiedział Marszałek Witold Kozłowski 

Chodzi o 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Projekt Umowy Partnerstwa przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Będzie on konsultowany we wszystkich województwach.

Będziemy zabiegali o to, aby maksymalnie dużo środków trafiło do Małopolski. Budżet, którym ostatecznie będziemy dysponować zamienimy w konkretne inwestycje. Unijne wsparcie chcemy przeznaczyć między innymi na rozwój małopolskiego biznesu, służbę zdrowia, energetykę czy transport. To konkretne fundusze, które jeszcze bardziej przyspieszą rozwój regionu

Łukasz Smółka wicemarszałek Małopolski

– mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

 W jego opinii aktualny stan prac nad nowym okresem zarówno na poziomie UE i Polski, jak i programu regionalnego pozwala w miarę optymistycznie zakładać na dzisiaj, że pierwsze konkursy z nowego rozdania mogłyby ruszyć w II kwartale 2022 roku.

Potrzeby dobrze określone

Umowa Partnerstwa określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli 72,2 miliarda euro, oraz środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji o wartości 3,8 miliarda euro. Łącznie to około 76 miliardów euro.

Pieniądze dostępne w ramach polityki spójności zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne. 

Polskie potrzeby rozwojowe nie są jedynym czynnikiem wpływającym na sposób inwestowania tych środków. Znaczenie mają również priorytety unijne, takie jak badania, innowacje, cyfryzacja, klimat i środowisko, a także rozporządzenia wydawane na poziomie UE. Wnika z nich, że na przykład 30% środków budżetu Unii Europejskiej powinno wspierać klimatyczne działania Unii – polityka spójności też musi się do tego przyczynić.

Z kolei środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostaną skierowane na łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Skorzystają z niego województwa: śląskie, małopolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubelskie i łódzkie.

Ile dla kogo?

Podobnie jak w latach 2014-2020 również w nowej rozpoczynającej się perspektywie około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw.

Jest już znany podział środków na poszczególne programy krajowe:

  • Infrastruktura i Środowisko – 25,1 mld euro (między innymi największe inwestycje infrastrukturalne, drogi, koleje, transport publiczny, ochrona środowiska)
  • Inteligentny Rozwój – 8 mld euro (między innymi innowacje, współpraca nauki i biznesu)
  • Wiedza, Edukacja, Rozwój – 4,3 mld euro (między innymi nauka, edukacja, żłobki, sprawy społeczne)
  • Polska Cyfrowa – 2 mld euro (między innymi cyfryzacja, sieci szerokopasmowe)
  • Polska Wschodnia – 2,5 mld euro (specjalna pula wsparcia dla województw Polski Wschodniej)
  • Pomoc Techniczna – 0,5 mld euro (wsparcie dla instytucji wdrażających fundusze UE)
  • Program dotyczący sprawiedliwej transformacji – 4,4 mld euro (pomoc w transformacji dla regionów górniczych: śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i lubelskiego)
  • Program Pomoc Żywnościowa – 0,2 mld euro
  • Program Ryby – 0,5 mld euro
  • programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 0,56 mld euro.

Nazwy programów krajowych nie są jeszcze ustalone. Programy będą miały podobny zakres tematyczny do tych, które znamy z perspektywy 2014-2020, dlatego w powyższym zestawieniu użyto nazw dotychczasowych programów.

Czekamy na Twój głos

Umowa Partnerstwa trafi do konsultacji społecznych  już jutro – dokument można znaleźć na stronach  www.funduszeeuropejskie.gov.pl i www.gov.pl/web/fundusze-regiony. Od 19 stycznia do 16 lutego w każdym województwie odbędą się spotkania konsultacyjne online. Zgłaszanie uwag możliwe będzie do 22 lutego. Przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej spotkają się na konferencjach online z marszałkami województw i partnerami społeczno-gospodarczymi w każdym województwie. Pierwsze spotkanie odbędzie się w województwie śląskim, a ostatnie – 16 lutego – w województwie kujawsko-pomorskim.

Kto i kiedy może wziąć udział?

Konsultacje będą odbywały się odrębnie dla każdego regionu kraju. W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec regionu zainteresowany dystrybucją środków europejskich w nowej perspektywie finansowej.

Konsultacje będą odbywały się on-line. Aby wziąć w nich udział wystarczy  zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy, który został udostępniony na Portalu Funduszy Europejskich. Tam też dostępny jest harmonogram spotkań.