Nowe możliwości dla Małopolski Fundusze Europejskie 2021-2027

Opublikowano: 01.08.2023

Fundusze Europejskie od lat są inwestowane w rozwój Małopolski i jej mieszkańców. Dynamiczny rozkwit regionu widzimy zarówno w rozmachu, z jakim powstają nowe inwestycje realizowane z udziałem unijnych środków, jak i w liczbie firm, które z sukcesem sięgają po dotacje i tym samym stają się bardziej konkurencyjne na rynku. Ma to bezpośrednie przełożenie na spadek bezrobocia i ogólną poprawę warunków życia Małopolan. Do 2027 roku mamy do zagospodarowania 2,7 mld euro.

Jestem pewien, że te środki będą szansą dla całego regionu i każdego z mieszkańców. Fundusze unijne są ważne dla naszej gospodarki i całej społeczności Małopolski. Dzięki nim
i budżetowi województwa mogliśmy przeprowadzić wiele inwestycji m.in. wybudować nowe przedszkola i żłobki, zakupić ekologiczne autobusy i pociągi, zmodernizować szpitale. Wykorzystując nowe środki będziemy mogli zrobić jeszcze więcej.
”  – podkreśla Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego.

Historia EURO w Małopolsce

Blisko 66,2 mld zł – tyle środków unijnych zainwestowaliśmy dotychczas w regionie. Na tę kwotę składają się zarówno fundusze przedakcesyjne, środki z Polityki Spójności, środki ze Wspólnej Polityki Rolnej i programu KE "Łącząc Europę".

Ze środków europejskich sfinansowano między innymi: budowę autostrady A4 odcinek Kraków - Tarnów, Centrum Kongresowe ICE, budowę drogi ekspresowej S7, odc. Lubień – Rabka. Zakupiono nowoczesny sprzęt do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim. Dzięki tym funduszom wybudowano Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przebudowano gmach Opery Krakowskiej.  

Inwestujemy w przyszłość

Nowy program dla Małopolski działa w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, a także o nowy instrument - Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Dzięki dostępności europejskiej pomocy, mamy szansę na kontynuowanie inwestycji służących Małopolsce. Zainwestujemy w przedsiębiorczość, nowe miejsca pracy i badania. Zadbamy
o dobry klimat i środowisko. Dzięki unijnemu wsparciu poprawimy i usprawnimy system transportowy. Będziemy nadal wzmacniać potencjał gospodarczy i społeczny regionu.
” – dodaje Marszałek  Małopolski Witold Kozłowski.

Strategiczne obszary rozwoju

biznes

W Małopolsce mamy wspaniały potencjał naukowo-badawczy. Chcemy, aby ta wiedza służyła rozwojowi gospodarczemu. Potrzebne są zatem badania i wsparcie techniczne. Potrzebne są innowacje. Konieczny jest dalszy rozwój cyfryzacji, wdrażanie powszechnie dostępnych rozwiązań np. z zakresu e-zdrowia, e-administracji, czy e-kultury. Dzięki 312 mln euro nadal będziemy budować nowoczesną przestrzeń dla małopolskiego biznesu i gospodarczą markę regionu.
Fundusze Europejskie będą służyć realizacji inwestycji badawczo – rozwojowych, a także projektów obejmujących wdrożenia wyników prac B+R. Przedsiębiorcy nadal będą mogli korzystać z Bonów na Innowacje i wsparcia dla start-upów.
Dofinansujemy inwestycje w badania i rozwój oraz wykorzystamy potencjał uczelni i centrów badawczych do zwiększenia popytu na innowacje. Finansowanie z Unii na rozwój firmy to duża pomoc i doskonały sposób, aby uzyskać potrzebne środki finansowe, które umożliwią dalszy rozwój lub rozpoczęcie działalności.

środowisko

510 mln euro środków unijnych umożliwi między innymi inwestowanie w nowe źródła energii odnawialnej, poprawę jakości powietrza, rozwój systemów gospodarki odpadami oraz wsparcie służb ratunkowych i ochronę różnorodności biologicznej.
Dzięki tym środkom będziemy mogli zadbać o bezpieczeństwo ekologiczne regionu. Rozwijając zieloną i niebieską infrastrukturę będziemy tworzyć „miasta z klimatem” poprawiając w ten sposób jakość życia mieszkańców oraz odporność miast na skutki zmian klimatu.
Ponadto wprowadzimy model szkół neutralnych klimatycznie.
Chcemy, aby te działania przyczyniły się do zmniejszenia tak dotkliwego w Małopolsce problemu, jakim jest zanieczyszczenie powietrza. Dotowane będą projekty związane
z gospodarką o obiegu zamkniętym. Odchodzimy od marnotrawienia zasobów naturalnych na rzecz recyklingu. Wśród priorytetów znalazło się także naprawienie relacji z naturą, czyli ochrona gatunków i plan odbudowy zasobów przyrodniczych.
Osiągnięcie neutralności klimatycznej, którą zakłada Europejski Zielony Ład, jest możliwe, jednak wymaga szerokich, intensywnych i konsekwentnych działań, w które mamy szanse się zaangażować.
 
transport

Małopolska przeżywa prawdziwą transportową rewolucję. Nowoczesne, ekologiczne autobusy, komfortowe węzły przesiadkowe i parkingi Park&Ride oraz kilometry nowych ścieżek rowerowych zakończonych parkingami „Bike & Ride” – to już mamy. Teraz czas na więcej.
Przed nami nowe środki unijne i kolejne możliwości na zmiany w małopolskiej komunikacji.
136 mln euro na rozwój niskoemisyjnego transportu dla małopolskich miast i 201 mln euro dla regionu – tyle środków unijnych zabezpieczono w programie Fundusze Europejki dla Małopolski na transport w duchu eko, który systematycznie podbija małopolskie miasta.
Mieszkańcy coraz częściej zmieniają swoje dotychczasowe przyzwyczajenia i przesiadają się na proekologiczne środki transportu. Korzyści z takiej zmiany odczuwają zarówno pasażerowie, bo zwiększa się komfort podróżowania, jak i gminy, bo dzięki np. wymianie floty na autobusy hybrydowe i elektryczne obniżają koszty transportu, a nowe węzły, parkingi i obwodnice uwalniają centra miast od ruchu samochodowego.

praca, edukacja, pomoc

Nie ma rozwoju gospodarczego regionu bez inwestycji w jego mieszkańców.
Blisko 300 mln euro zainwestujemy w budowę i rozwój obiektów wspierających usługi społeczne. Zadbamy o poprawę równego dostępu do usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie oraz opieki zdrowotnej. Wzmocnimy rolę kultury i turystyki.
Z kolei 659,4 mln euro przeznaczymy na tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój Małopolan
i ich kompetencji zawodowych. Wesprzemy zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Pomoc uzyskają także podmioty ekonomii społecznej. Małopolanie znów będą mogli brać udział w programach profilaktyki zdrowotnej. Dedykowane wsparcie uzyska społeczność romska. Zwiększymy także dostęp do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

wspólnoty lokalne

Kwotą 211,3 mln euro wesprzemy projekty zwiększające wpływ wspólnot lokalnych na rozwój obszarów wiejskich. To środki między innymi na ochronę i opiekę nad zabytkami, trasy rowerowe, stworzenie Małopolskiej Giełdy Rolnej, rewitalizację miast i obszary uzdrowiskowe.  

254 mln euro dla Sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski to wsparcie finansowe, które będzie przeznaczone na łagodzenie skutków transformacji energetycznej na terenach węglowych naszego regionu – w powiatach wadowickim, oświęcimskim, olkuskim oraz chrzanowskim.
Będą to inwestycje zarówno w gospodarkę i środowisko regionu, jak i w obszar społeczny. Chcemy, aby osoby stopniowo tracące prace w górnictwie, mogły się przekwalifikować i miały gdzie pracować. Wsparciem objęte zostaną projekty z obszaru promocji przedsiębiorczości jak i inwestycje przyjazne środowisku, dotyczące termomodernizacji budynków, montaż instalacji fotowoltaicznych czy pomp ciepła.

Współpraca bez granic

Nowością nowej perspektywy finansowej jest szerokie zastosowanie podejścia terytorialnego, u którego podstaw stoi teza, że dostosowane projektów do określonych typów terytoriów jest bardziej efektywne niż tradycyjne inwestycje.
Formuła ta umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co przełoży się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć. Ideą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania atutów samorządów i wspólnego rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane projekty nie mogą być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), do tej pory adresowane tylko do metropolii krakowskiej, teraz dofinansowanie na wspólne przedsięwzięcia otrzyma także Tarnów, Nowy Sącz, Chrzanów, Gorlice i Podhale.  

Inne Instrumenty Terytorialne (IIT) to inwestycje na terenie „Otuliny Podkrakowskiej”, obejmującej gminy znajdujące się w bezpośrednim oddziaływaniu Miasta Krakowa, niewchodzące w skład ZIT Kraków.

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)
Wychodzimy naprzeciw lokalnym potrzebom i budujemy lokalne potencjały. Ten instrument dedykowany jest przede wszystkim obszarom wiejskim oraz rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego na tym terenie.
Na realizację tych zadań przeznaczone zostało blisko 390 mln euro, to ok. 16% wartości Funduszy Europejskich dla Małopolski.

Konsultacje i szkolenia

Wszystkie informacje dotyczące nowego programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027” znajdują się na stronie: www.fundusze.malopolska.pl
Tutaj znajdziecie także aktualny harmonogram naborów wniosków oraz informacje na temat planowanych szkoleń.