Funduszowa jesień – zapowiedź zbliżających się naborów

Opublikowano: 10.10.2023

Pory roku zmieniają się jak w kalejdoskopie, ale niezależnie od aury Fundusze Europejskie nadal mają sporo do zaoferowania. Ostatni kwartał 2023 roku to konkursy adresowane m.in. do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji ochrony zdrowia, nauki i edukacji oraz organizacji społecznych. Łączna wartość środków do rozdysponowania sięga niemal 460 mln zł.

Edukacja bez wykluczania

Ponad 130 mln zł zostało zarezerwowanych na projekty dotyczące edukacji ogólnej oraz zawodowej.

W ramach tej puli przewidziano także środki na inwestycje związane z rozbudową lub modernizacją przestrzeni typu fablab. Dotowany będzie m.in. zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia, promocja działalności placówki i rozwiązań mających pozytywny wpływ na klimat.

Bo liczy się człowiek

W 4. kwartale tego roku ogłoszone będą także konkursy związane z pomocą dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym życiu. Nabory te będą dotyczyć m.in. integracji społecznej, wyrównywania szans czy aktywizacji osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

Jeden z tego typu konkursów, w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, będzie dedykowany wyłącznie beneficjentom z powiatów olkuskiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego i wadowickiego. Będzie on dotyczyć m.in. realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w ramach dziennych domów pomocy społecznej, klubów seniora czy wsparcia dla opiekunów nieformalnych.

(R)ewolucja w przemyśle

Na te konkursy na pewno czekał sektor biznesu. Jesienią wystartują dwa nabory mające na celu trwały wzrost i konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Pierwszy z nich to bony na innowacje, które umożliwią zakup usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych. Ich efektem ma być opracowywanie lub rozwój nowego lub ulepszonego produktu lub procesu biznesowego.

Drugi zapewni wsparcie na wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań związanych z cyfryzacją przemysłową. Dotacje można będzie przeznaczyć m.in. na zakup usług doradczych, środków trwałych, oprogramowania, które są ściśle związane z rozwojem przedsiębiorstwa w kierunku cyfrowym lub Przemysłu 4.0.

Najbliższe się nabory:

 1. Działanie 1.2 typ A Bony na innowacje dla MŚP

  Bony adresowane są do firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki nim możliwy będzie zakup usług badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych związanych z opracowywaniem, rozwojem i praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu lub procesu biznesowego.

  Budżet naboru:  8,89 mln zł
  Termin naboru: od 30.10.23 do 08.01.24
   
 2. Działanie 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0

  Współfinansowane będę projekty dotyczące adaptacji cyfrowych rozwiązań, m.in. z obszaru big data, sztucznej inteligencji, wirtualnej rzeczywistości, automatyki i robotyki skutkujących m.in. poprawą relacji z klientami, dostawcami i podwykonawcami, zwiększeniem produktywności firmy lub obniżeniem kosztów funkcjonowania.

  Budżet naboru: 66,66 mln zł
  Termin naboru: od 29.12.23 do 15.02.24
   
 3. Działanie 5.4 typ A Wsparcie infrastruktury szkoleniowej typu fablab

  Z tej puli unijnej pomocy skorzystają beneficjenci inwestujący w rozbudowę lub modernizację przestrzeni typu fablab (z wyłączeniem budowy nowych budynków). Dotowany będzie m.in. zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia, działania promocyjne i informacyjne dotyczące działalności placówki i rozwiązań mających pozytywny wpływ na klimat.

  Budżet naboru: 40 mln zł
  Termin naboru: od 06.12.23 do 31.01.24
   
 4. Działanie 6.10 typ A Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne

  Pomoc finansową otrzymają projekty dotyczące edukacji włączającej, dzięki której każda z osób uczących się w szkole, niezależnie od różnic m.in. w stanie zdrowia, sprawności, pochodzeniu, będzie mogła w pełni korzystać z oferty placówki.

  Budżet naboru: 45,31 mln zł
  Termin naboru: od 31.10.23 do 13.12.23
   
 5. Działanie 6.11 typ A Podniesienie jakości kształcenia zawodowego

  Na wsparcie mogą liczyć projekty rozwijające ofertę zawodową szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz mające na celu tworzenie i rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych.

  Budżet naboru: 48,35 mln zł
  Termin naboru: od 26.10.23 do 06.12.23 
   
 6. Działanie 6.26 typ A Działania mające na celu integrację osób w szczególnej sytuacji życiowej realizowane przez gminy i powiaty

  Dotacje będą przyznawane przedsięwzięciom na rzecz integracji społecznej osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i tym z największymi deficytami w zakresie kompetencji społecznych. W tym działaniu mowa o projektach realizowanych wyłącznie przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Centra Usług Społecznych oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

  Budżet naboru: 124,15 mln zł
  Termin naboru: od 09.11.23 do 20.12.23
   
 7. Działanie 6.16 typy:

  A. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo
  B. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo w podmiotach reintegracyjnych

  Środki są dedykowane projektom dotyczącym pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnym, z niepełnosprawnościami, z uzależnieniami, bezdomnym oraz biernym zawodowo. Dotowane będą m.in.: poradnictwo zawodowe, psychologiczne, kursy i szkolenia, usługi zdrowotne, tworzenie miejsc pracy oraz zatrudnienie wspierane.

  Budżet naboru: 35,58 mln zł
  Termin naboru: od 08.11.23 do 18.12.23
   
 8. Działanie 6.21 typy: 

  C. usługi zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w zakresie zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek oraz/lub usługi w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnych 
  D. usługi w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i innych rodzajów mieszkań z usługami, 
  E. usługi w zakresie interwencji kryzysowej,
  Przewiduje się realizację projektów dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, w środowisku oraz miejscu zamieszkania, obejmujących np. sąsiedzkie usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi asystenckie.  Dotowane będą również usługi w zakresie interwencji kryzysowej, a także rozwój mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego.

  Budżet naboru: 35,55 mln zł
  Termin naboru: od 09.11.23 do stycznia 2024
   
 9. Działanie 8.6 typy:

  A. Opieka nad osobami starszymi oraz osobami chorymi i z niepełnosprawnościami
  B. Wsparcie opiekunów
  C. Dostosowanie infrastruktury do zakresu świadczonych usług
  – w Małopolsce Zachodniej

  Środki z tej puli można będzie wydatkować m.in. na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi w ramach dziennych domów pomocy społecznej, klubów seniora oraz tworzenia centrów wsparcia opiekunów. Dotowane będą także inwestycje w infrastrukturę (np. budowa, modernizacja obiektów o znaczeniu społecznym - opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym życiu).

  Budżet naboru: 55,55 mln zł
  Termin naboru: od 09.11.23 do 10.01.24

Aktualnie trwające konkursy:

 1. Działanie 1.1 typ B. Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem (trwa do 17.10.2023)
 2. Działanie 2.10 typ A. Przeciwdziałanie ruchom masowym (trwa do 29.12.2023)
 3. Działanie 2.5 typ B. Funkcjonowanie ekodoradców w gminach (trwa do 29.12.2023)
 4. Działanie 5.19 - Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska (trwa do 29.12.2023)
 5. Działanie 6.18 - Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych (trwa do 18.10.2023)
 6. Działanie 8.12 - Transformacja transportu (trwa do 31.10.2023)
 7. Działanie 8.14 typ A. Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w powiązaniu z rozwojem usług ekosystemowych i edukacją klimatyczną (trwa do 16.10.2023)
 8. Działanie 8.14 typ B. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej (trwa do 16.10.2023)

Szczegółowy harmonogram obecnych i przyszłych naborów jest dostępny na stronie: fundusze.malopolska.pl/harmonogram