Wiedza i kompetencje to nasz priorytet. Fundusze Europejskie będą wspierać szkoły prowadzące kształcenie zawodowe!

Opublikowano: 27.10.2023

Ruszył nabór projektów związanych ze wsparciem kształcenia zawodowego w regionie. Pojawią się nowe możliwości rozwoju oferty zawodowej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz tworzenia i rozwoju Centrów Kompetencji Zawodowych. W poprzedniej perspektywie liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia wyniosła ponad 65 tys. Ze staży i praktyk u pracodawcy skorzystało prawie 22 tys. uczniów. Teraz na ten cel przeznaczono ponad 51 mln zł!

Kto może złożyć wniosek? 

Administracja publiczna, instytucje nauki i edukacji, instytucje wspierające biznes, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, przedsiębiorstwa to podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w konkursie.

Istotne jest, by Wnioskodawcą lub Partnerem w projekcie obowiązkowo był organ prowadzący szkoły lub placówki oświatowe objęte wsparciem.

Na co można liczyć?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Bogata oferta – działania, które mogą uzyskać dofinansowanie

Wsparcie  dostępne w konkursie polegać będzie na rozwijaniu oferty zawodowej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz tworzeniu i rozwoju tzw. Centrów Kompetencji Zawodowych poprzez dwa obligatoryjne elementy projektu. Pierwszy z nich obejmuje realizację kursów prowadzących do uzyskania przez uczniów uprawnień i kwalifikacji zawodowych, w tym w szczególności w zakresie gospodarki zielonej. Drugi dotyczy współpracy szkół i placówek ze środowiskiem pracodawców, w szczególności w zakresie kształcenia praktycznego w miejscu pracy tj. staży uczniowskich i innych staży lub praktyk zawodowych u pracodawców (nie powinna być to jednak jedyna forma współpracy).

Pozytywny efekt oddziaływania projektu może zostać wzmocniony poprzez realizację działań uzupełniających. Może być to podjęcie przez szkołę współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z uczelniami. Możliwe jest także doskonalenie umiejętności i kompetencji kadr kształcenia zawodowego, doposażenie warsztatów szkolnych, rozwój kompetencji  kluczowych i umiejętności przekrojowych uczniów oraz kompetencji ekologicznych.

W ofercie działań uzupełniających nie zabrakło również doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz rozwiązań z zakresu edukacji włączającej, skierowanych do uczniów ze specjalnymi potrzebami. Wsparcie obejmować może także działania ukierunkowane na profilaktykę dobrostanu psychicznego i emocjonalnego uczniów.

Istotne jest, by projekty koncentrowały się na wsparciu branż kluczowych dla regionu i małopolskiego rynku pracy.

Kto może skorzystać ze wsparcia – czyli grupa docelowa

Wsparcie adresowane jest do szkół i placówek kształcenia zawodowego. Mogą z niego skorzystać nauczyciele i kadra zarządzająca wspomnianych szkół, ale także uczniowie kształcenia zawodowego (branżowego i technicznego), ich rodzice i opiekunowie. W projekcie uczestniczyć mogą także uczniowie szkół specjalnych, ich rodzice i opiekunowie oraz kadra tych szkół, lecz tylko wówczas, gdy  przewidziano współpracę ze szkołami ogólnodostępnymi.

Wsparcie w ramach projektu może być kierowane do osób, które mieszkają, uczą się lub pracują na terenie województwa małopolskiego. Podobna zasada dotyczy podmiotów obejmowanych wsparciem – powinny one być zlokalizowane (mają siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną formę działalności) na terenie województwa małopolskiego.

Warunki wsparcia – o czym należy pamiętać?

Istotnym aspektem wsparcia szkolnictwa zawodowego jest możliwość dofinansowania doposażenia. Należy mieć jednak na uwadze pewne ograniczenia w tym zakresie. Po pierwsze wydatki w ramach cross-financingu (do 25% finansowania unijnego) oraz związane z zakupem mebli, sprzętów i pojazdów mogą być ponoszone jedynie jako element uzupełniający projektu i być niezbędne do jego realizacji. Ponadto maksymalny udział wydatków związanych z zakupem mebli, sprzętów i pojazdów (niestanowiących cross-financingu) w kosztach bezpośrednich projektu stanowi 30%.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski można składać od 26 października 2023 r. do 6 grudnia 2023 r. do godz. 15:00 - tylko i wyłącznie w systemie elektronicznym IGA pod adresem: www.iga.malopolska.pl.

Gdzie szukać informacji?

Regulamin naboru wraz z załącznikami można znaleźć TUTAJ.

Centra Kompetencji Zawodowych w Małopolsce

Zapoczątkowane w poprzedniej perspektywie finansowej tworzenie sieci Centrów Kompetencji Zawodowych umożliwia wzmacnianie sektora edukacji zawodowej. Funkcjonowanie Centrów umożliwia wyposażenie przyszłych kadr w kwalifikacje i kompetencje zawodowe odpowiadające zmiennym potrzebom rynku pracy oraz uwzględniające aspiracje edukacyjne i zawodowe, rozwój naukowy i technologiczny.

Centra Kompetencji Zawodowych działają w oparciu o jednolite standardy przygotowane na poziomie regionalnym, zapewniające wysoką jakość oferowanych usług oraz aktywny udział przedsiębiorców we współtworzeniu programów nauczania, realizacji praktyk i staży.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na wsparcie kształcenia zawodowego przeznaczono ok. 363 mln zł. Dofinansowano 88 podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego, a liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie wyniosła ok. 66 tys. Ze staży i praktyk u pracodawcy skorzystało ok. 22 tys. uczniów, natomiast 9 tys. z nich rozwinęło kompetencje kluczowe. Ponad 330 szkół doposażono w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego. Kontynuacja tego wsparcia będzie możliwa również w obecnej perspektywie finansowej. Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie!