Unijne dotacje na edukację włączającą

Opublikowano: 31.10.2023

Fundusze Europejskie będą wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami i ich nauczycieli - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Pierwszy raz na taką skalę środki unijne sfinansują działania z zakresu edukacji włączającej w Małopolsce. Na ten cel przeznaczono niemal 51 mln zł!

Kto może złożyć wniosek?

O dofinansowanie projektu w konkursie mogą ubiegać się: administracja publiczna, instytucje nauki i edukacji, instytucje wspierające biznes, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, a także przedsiębiorstwa. Ważne jednak, by Wnioskodawcą lub Partnerem w projekcie był obowiązkowo organ prowadzący szkoły lub placówki oświatowe objęte wsparciem. Pozwoli to odpowiedzieć na realne potrzeby zgłaszane przez szkołę i jej uczniów.

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Jakie działania mogą uzyskać wsparcie?

Dofinansowywane będą przedsięwzięcia odpowiadające na potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wspierające szkolną kadrę. W projektach można zaplanować działania, które przygotują nauczycieli do rozpoznawania indywidualnych potrzeb ucznia czy pracy z wychowankiem ze specjalnymi potrzebami, w tym doradztwo dla szkół w tym zakresie.

Wspierane będą działania opierające się na współpracy ze szkołami specjalnymi, w szczególności w zakresie wykorzystania doświadczenia i kompetencji kadry specjalistycznej tych placówek oraz działań integrujących uczniów szkół specjalnych i ogólnodostępnych. Unijna dotacja pomoże sfinansować również: zatrudnienie dodatkowego personelu, np. asystentów uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zajęcia rewalidacyjne, współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zajęcia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji, zapewnienie dostępności architektonicznej szkół, czy dodatkowe wsparcie dla dzieci cudzoziemców oraz dzieci obywateli polskich powracających z zagranicy. Projekt może również objąć usprawnienia procesu zarządzania szkołą i organizacją jej pracy - w zakresie wsparcia grup, które najbardziej tego potrzebują.

Projektodawca, planując zakres przedsięwzięcia, może m.in. korzystać z doświadczeń związanych z edukacją włączającą innych krajów europejskich.

O czym należy pamiętać?

Wsparcie adresowane jest do szkół ogólnodostępnych kształcących ogólnie. Placówki zajmujące się kształceniem zawodowym oraz szkoły dla dorosłych są wyłączone z konkursu.

Zaplanowane w projekcie działania powinny obejmować uczniów ze specjalnymi potrzebami, tj.  koncentrować się na uczniach z niepełnosprawnościami i niedostosowanych społecznie. Nie można jednak skierować projektu wyłącznie do tej grupy – należy uwzględnić także wsparcie o charakterze integracyjnym.

Realizacja wsparcia uczniów oraz kadry szkół specjalnych jest możliwa jedynie we współpracy z placówkami ogólnodostępnymi. Ideą jest stopniowe przechodzenie dzieci i młodzieży z tych szkół do nauki w szkołach ogólnodostępnych poprzez m.in. integrację dzieci z obydwu typów szkół oraz przygotowanie kadry i całego środowiska szkolnego ukierunkowane na zapewnienie uczniom z niepełnosprawnościami warunków nauki dostosowanych do ich potrzeb.

Celem każdego projektu z obszaru edukacji powinno być stworzenie przestrzeni wolnej od dyskryminacji, przyjaznej, wspierającej i otwartej na osoby w różnej sytuacji.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski można składać do 13 grudnia 2023 r. do godz. 15:00 – w systemie elektronicznym IGA dostępnym pod adresem: https://iga.malopolska.pl.

Gdzie szukać informacji?

Regulamin naboru wraz z załącznikami można znaleźć TUTAJ.