Zmiany w regulaminie konkursu

Opublikowano: 06.12.2023

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, w dniu 5 grudnia 2023 r., uchwałą nr 2363/23 dokonał zmiany Regulaminu wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 6.3 Wsparcie dla reemigrantów, Typ projektu A: Inicjatywa na rzecz aktywizacji zawodowej reemigrantów realizowana poprzez ukierunkowane schematy mobilności transnarodowej EURES, Działania 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, Typ projektu A: Małopolski program wspierania uczniów, Działania 6.14 Kształcenie osób dorosłych w systemie popytowym, Typ projektu A: Małopolski Pociąg do kariery, Działania 6.19 Kompleksowe wsparcie obywateli państw trzecich, Typ projektu B: Wsparcie obywateli państw trzecich realizowane przez WUP.

Z  uwagi na konieczność wprowadzenia do  Regulaminu Wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny zmian wynikających z podpisanego Aneksu nr 1 do Porozumienia V/67/MW/3096/23 zawartego pomiędzy Województwem Małopolskim, a  Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, w sprawie powierzenia realizacji zadań w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027 dotyczących współdziałania w zakresie zapewnienia przedsiębiorcom, pracodawcom oraz ich pracownikom, a także osobom dorosłym możliwości korzystania z pomocy o charakterze szkoleniowym i doradczym poprzez funkcjonowanie BUR i PSF. Na mocy zmiany Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości  powierza Wojewódzkiemu  Urzędowi Pracy w Krakowie realizację zadań związanych z wdrażaniem Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) w ramach FEM 2021-2027, w zakresie celów szczegółowych: „a” poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej (EFS+), oraz „g” – wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej.  
Zmiany dotyczą: 

  • Załącznika nr 7 do Regulaminu wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny - Wzór Uchwały ws. Podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, 
  • Załącznika nr 1 do „Wzoru Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, tj. Zasady realizacji projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, 
  • Wprowadza się Załącznik nr 4a do Wzoru Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego tj. „Zasady realizacji zadań związanych z wdrażaniem Podmiotowego Systemu Finansowania w ramach projektu”. 
Dokumenty

pdf

802.85 KB

Obowiązujący od
06.12.2023

pdf

472.91 KB

Obowiązujący od
06.12.2023