Przemysł 4.0? Zaczynamy transformację cyfrową małopolskich firm - pomogą w tym Fundusze Europejskie!

Opublikowano: 29.12.2023

Ruszył nabór projektów związanych z rozwojem MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Małopolski będą mogły przeznaczyć pozyskane dofinansowanie unijne na zakup rozwiązań w obszarze automatyzacji/cyfryzacji. Na wnioskodawców czeka 67 mln zł.

67 mln złotych to kwota, która pozwoli na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw z Małopolski w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. Zachęcam wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w naszym regionie do wzięcia udziału w tym naborze

marszałek Witold Kozłowski

– zachęca marszałek Witold Kozłowski.

Jakie projekty uzyskają wsparcie?

Na dofinansowanie mogą liczyć pomysły, które pozwolą wprowadzić do działalności przedsiębiorstwa  produkty, usługi i procesy wykorzystujące rozwiązania m.in. z obszaru big data, sztucznej inteligencji, automatyki i robotyki, komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami. 

Kto może wziąć udział w naborze?

Nabór jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Małopolski.  

Jakie wydatki pokryje pomoc? 

W składanych projektach przedsiębiorstwa mogą skorzystać z zakupu usług doradczych, zakupu maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, sprzętu komputerowego, a także usług szkoleniowych dotyczących podnoszenia kompetencji i umiejętności w procesach transformacji. 

O czym należy pamiętać? 

Projekty składane w ramach konkursu muszą wynikać z planu transformacji cyfrowej, który należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie. Plan transformacji cyfrowej musi zostać sporządzony przez podmiot posiadający stosowne doświadczenie w tego typu doradztwie. 

Ponadto, warto pamiętać, że projekty zgodne z regionalną inteligentną specjalizacją są premiowane większą ilością uzyskanych punktów w ramach oceny merytorycznej. 

Jaki jest sposób finansowania?  

Wsparcie będzie udzielone w formie dotacji. Może mieć charakter pomocy de minimis, regionalnej pomocy inwestycyjnej lub pomocy dla MŚP na usługi doradcze lub udział w targach zależnie od kosztu objętego wsparciem. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 200 tys. zł. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi aż 3 mln zł.  

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można składać do 4 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00, w systemie elektronicznym IGA dostępnym pod adresem: iga.malopolska.pl.

Gdzie szukać informacji? 

Regulamin naboru wraz z załącznikami znajdziesz TUTAJ.