Z myślą o przedszkolakach

Opublikowano: 28.03.2024

Nowe miejsca przedszkolne, dostosowanie już istniejących do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami, bardziej wykwalifikowane i kompetentne kadry, wsparcie rodziców i opiekunów prawnych. Już wkrótce ze wsparciem Funduszy Europejskich rozkwitną przedszkola w regionie. Nabór wniosków o unijne dotacje rozpoczęty!

Kto może złożyć wniosek? 

O dofinansowanie projektu w konkursie mogą ubiegać się podmioty administracji publicznej,  instytucje nauki i edukacji, instytucje ochrony zdrowia, instytucje wspierające biznes, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne oraz służby publiczne. Dotyczy to zarówno wnioskodawcy, jak i partnera. 

Na ile mogą liczyć wnioskodawcy?

Minimalna i maksymalna wartość projektu nie została określona w konkursie. Trzeba jednak pamiętać, aby wydatki były zaplanowane w sposób racjonalny i efektywny. Ocenie podlegać będzie nie tylko racjonalność poszczególnych stawek, ale także efektywność kosztowa danego zadania, jak i całego projektu. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych z Funduszy Europejskich wynosi 85%, a z budżetu państwa można uzyskać kolejnych maksymalnie 5%. 
Wymagany wkład własny do projektu to 10%. 

Jakie działania mogą uzyskać dofinansowanie?

Typ projektu A – podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej

Dofinansowane będą działania prowadzące do wszechstronnego rozwoju dzieci i większych szans w dalszej edukacji, wyrównujące deficyty i odpowiadające na ich specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Ogłoszony nabór zakłada również wsparcie kadr oraz rodziców i opiekunów prawnych w zakresie pełnienia funkcji rodzicielskich i wspierania rozwoju dzieci na każdym etapie. Będzie się to odbywać poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji m.in. w obszarze diagnozy i identyfikacji potencjalnych problemów rozwojowych na wczesnym etapie czy pedagogiki małego dziecka. Planowane przedsięwzięcia powinny przyczynić się także do poprawy dostępności ośrodków wychowania przedszkolnego dla wszystkich dzieci, w tym zróżnicowania ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych i dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym. 

Typ projektu B – tworzenie miejsc przedszkolnych

Dofinansowanie uzyskają działania mające na celu zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego, w tym tworzenie miejsc zarówno w istniejących, jak i w nowo powstałych ośrodkach wychowania przedszkolnego wraz z kosztami ich funkcjonowania przez maksymalnie 12 miesięcy. Istotne również będzie dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.

Termin i miejsce składania wniosków 

Wnioski będzie można składać do 5 czerwca br. do godz. 15:00 w systemie elektronicznym IGA.

Gdzie szukać informacji?

Regulamin naboru wraz z załącznikami znajdziesz TUTAJ

Małopolska stawia na wychowanie przedszkolne

Małopolska od lat korzysta z Funduszy Europejskich, by wspierać najmłodszych mieszkańców regionu. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie wychowania przedszkolnego przeznaczono ponad 180 mln zł. Do tej pory dofinansowano ponad 6 tys. miejsc przedszkolnych, a ponad 11 tys. dzieci zostało objętych dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse w edukacji przedszkolnej.