Wsparcie nowych inwestycji w sektorze HoReCa

Opublikowano: 24.04.2024

 Od 6 maja do 5 czerwca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchamia nabór do projektu pn.: „Nowe inwestycje w sektorze HoReCa”, którego celem jest wsparcie dla przedsięwzięć mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Oferta przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich firm z województw: małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego z branż:

 •     hotelarstwo
 •     gastronomia (HoReCa)
 •     turystyka
 •     kultura

Projekt skierowany do firm, które doświadczyły trudności finansowych w związku z pandemią COVID. Firmy będą musiały udokumentować spadki obrotów na poziomie co najmniej 30%, w 2020 r. lub 2021 r.

Dywersyfikacja działalności nie może prowadzić do rezygnacji przez MŚP z działalności w sektorach: hotelarstwa, gastronomii (HoReCa), turystyki, kultury.

Celem dywersyfikacji powinno być wprowadzenie nowej usługi i/lub produktu w przedsiębiorstwie.

Wsparcie finansowe to refundacja poniesionych kosztów na:

 •     inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną – element obligatoryjny inwestycji MŚP
 •     podnoszenie kwalifikacji lub przekwalifikowania pracowników
 •     usługi doradcze na rzecz rozwoju MŚP

Kwoty wsparcia:

 •     min. 50 tys. zł,
 •     max. 540 tys. zł

Wsparcie udzielane MŚP będzie stanowiło pomoc de minimis.

Warunki dodatkowe:

 •     10% wkładu własnego kosztów kwalifikowalnych
 •     VAT nie jest kwalifikowany
 •     max. wartość kosztów kwalifikowalnych (wsparcie i wkład własny) wynosi 600 tys. zł

Cel projektu:

ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu wśród MŚP z sektora hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura w województwach małopolskim, lubelskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim.

Etapy projektu:

ogłoszenie naboru przez PARP, ocena wniosków, zawierania umów o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem, rozliczenie przedsięwzięć MŚP, kontrole.

Rezultat projektu:  

wsparcie 785 przedsiębiorstw z województw małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

MARR jako Operator realizuje projekt wspólnie z 4 Partnerami:

 •     Stowarzyszeniem na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu - www.szih.pl
 •     Lubelską Fundacją Rozwoju (województwo lubelskie) - www.lfr.lublin.pl
 •     Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (województwo podkarpackie) - rarr.rzeszow.pl
 •     Staropolską Izbą Przemysłowo – Handlową (województwo świętokrzyskie) - siph.com.pl

Wartość projektu i dofinansowania

 •     Całkowita wartość projektu: 260 581 477, 00 PLN
 •     Wysokość wkładu ze środków KPO: 100% wartości projektu

 

Termin realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 31.05.2026 r.

Wnioski będzie można składać wyłącznie w postaci elektronicznej przez Lokalny System Informatyczny PARP od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie internetowej projektu: https://horeca.marr.pl/