Zmiana regulaminu wyboru projektów w Działaniu 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, Typ projektu A. Działania mające na celu integrację osób w szczególnej sytuacji realizowane przez gminy i powiaty.

Opublikowano: 05.06.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, w dniu 4 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr 1163/24 dokonał zmiany Regulaminu wyboru projektów dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, Typ projektu A. Działania mające na celu integrację osób w szczególnej sytuacji realizowane przez gminy i powiaty z późn. zm.

Zmiana dotyczy brzmienia ust. 1 w Podrozdziale 4.6 który otrzymuje brzmienie:

„Negocjacje są prowadzone w formie pisemnej, do 150% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w naborze – poczynając od projektu, który uzyskał najlepszą ocenę. Negocjacje mogą dotyczyć projektów, których łączna wartość wnioskowanego dofinansowania jest większa niż kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów, co w konsekwencji oznacza, że nie wszystkie projekty skierowane do etapu negocjacji będą mogły otrzymać dofinasowanie”.

Powyższa zmiana spowodowana jest znacznym przekroczeniem wysokości alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu na dofinansowanie projektów tj. na poziomie 224,11% oraz brakiem możliwości zwiększenia kwoty na ten nabór ze względu na fakt, iż stanowi ona całość alokacji przeznaczonej na cel szczegółowy 4 (l).

Dokumenty