Stypendia dla młodych Małopolan

Opublikowano: 05.06.2024

 Zarząd Województwa Małopolskiego podczas wtorkowego posiedzenia przyjął uchwałę zatwierdzającą listy rankingowe w „Małopolskim programie wspierania uczniów” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Spośród 2367 wniosków złożonych w tegorocznym naborze, stypendia przyznano 1373 uczniom zdolnym znajdującym się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej z całej Małopolski. Ich łączna wartość to ponad 9 milionów złotych.

    Celem „Małopolskiego programu wspierania uczniów” jest przede wszystkim wzmocnienie potencjału uczniów zdolnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w zakresie przedmiotów obowiązkowych, niwelowanie powstałych w tym zakresie barier, a także zachęcanie młodych Małopolan do podnoszenia wyników edukacyjnych i mobilizowanie ich do poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w konkursach i olimpiadach

  - zaznacza marszałek Witold Kozłowski.

Adresatami programu są uczniowie szkół podstawowych (klas 2-8) oraz ponadpodstawowych wszystkich typów,  którzy pobierają naukę w szkołach na terenie Województwa Małopolskiego bez względu na miejsce zamieszkania. Stypendium będzie przyznane na okres roku szkolnego (od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację przez ucznia, pod okiem opiekuna dydaktycznego, jego indywidualnego planu rozwoju w roku szkolnym 2023/2024.

W bieżącej edycji programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskich stypendia zostaną wypłacone 1359 uczniom (14 uczniów uzyskało wcześniej inny rodzaj stypendium finansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego) w podziale na:

  •     120 stypendystów klas 2-4 na łączną kwotę 504.000,00 zł;
  •     571 stypendystów klas 5-8 na łączną kwotę 3.768.600,00 zł;
  •     668 stypendystów szkół ponadpodstawowych na łączną kwotę 4.809.600,00 zł.

Wysokość stypendium wynosi: 4.200,00 zł (uczniowie klas 2-4 szkoły podstawowej), 6.600,00 zł (uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej) oraz 7.200,00 zł (uczniowie szkół ponadpodstawowych). Stypendium nie podlega opodatkowaniu.

Aby otrzymać stypendium ze środków UE należało wykazać się niekorzystną sytuacją społeczno-ekonomiczną, do której zgodnie z regulaminem wsparcia zalicza się:

  • uzyskanie dochodu nieprzekraczającego półtorakrotności minimalnego wynagrodzenia brutto na członka  rodziny ucznia w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny na który przyznane będzie stypendium lub,
  • posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej przez ucznia lub członka najbliższej rodziny lub,
  • wywodzenie się ucznia z rodziny samotnie wychowującej dziecko lub,
  • bycie członkiem rodziny wielodzietnej.

oraz:

  • w przypadku uczniów klas 2-4 szkół podstawowych – zdobycie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny na jaki przyznane będzie stypendium co najmniej dwukrotnie w dowolnych konkursach o zasięgu gminnym pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca albo wyróżnienia,
  • w przypadku uczniów klas 5-8 szkół podstawowych średniej ocen z przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego wynoszącą co najmniej 5,30,
  • w przypadku uczniów klas szkół ponadpodstawowych średniej ocen z przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego wynoszącą co najmniej 5,00.

Zgodnie z regulaminem, dodatkowe punkty premiujące mogli uzyskać uczniowie, którzy byli laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych, olimpiad krajowych i międzynarodowych, uzyskali progresję wyników edukacyjnych, zamieszkiwali na obszarze wiejskim, znajdowali się w trudnej sytuacji materialnej, byli osobą niepełnosprawną lub członek najbliższej rodziny posiadał taki status, wywodzili się z rodziny samotnie wychowującej dziecko, byli członkami rodziny wielodzietnej, uzyskali wysoką średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego dla których została określona podstawa programowa.