Uwaga, ośrodki innowacji! Ruszył nabór na ministerialne akredytacje

Opublikowano: 03.07.2024


Konkurs dedykowany jest ośrodkom innowacji, które są zainteresowane uzyskaniem akredytacji ośrodka innowacji nadawanej przez Ministra Rozwoju i Technologii.

Co to są Ośrodki Innowacji?

Ośrodek Innowacji to podmiot lub grupa podmiotów tworzący (-ch) przestrzeń sprzyjającą współpracy badaczy, innowatorów, startupów, inwestorów i innych organizacji, którzy swoje  
nowatorskie pomysły i technologie zamieniają w innowacyjne produkty. Efekty ich pracy  modernizują przemysł lub daną branżę.

Ośrodki świadczą kompleksowe usługi wspierając przedsiębiorstwa w reagowanie na wyzwania  cyfrowe, środowiskowe i inne z wykorzystaniem technologii, innowacyjnych procesów i modeli biznesowych, a  w konsekwencji w zwiększeniu ich konkurencyjności.

Sprawnie funkcjonujące ośrodki innowacji posiadają umiejętność trafnego analizowania potrzeb przedsiębiorców w zakresie rozwoju innowacyjnych produktów i usług, posiadają również wiedzę na temat usług wspierających działalność innowacyjną firm, przez co stanowią ważny element krajowego i regionalnych ekosystemów innowacji.

Przypomnijmy, że ośrodki innowacji są jednymi z podmiotów uprawnionych do świadczenia usług dla przedsiębiorstw możliwych do dofinansowania w ramach Działania 1. 2 Bony na innowacje dla MŚP w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Kolejny nabór w tym zakresie planowany jest w 2025 roku.

Czemu służy system akredytacji ośrodków innowacji?

Cele akredytacji:

 • Stymulowanie i pogłębianie specjalizacji OI (funkcyjnej i tematycznej)
 • Zwiększenie stabilności działalności OI oraz zdolności do świadczenia wysokiej jakości usług (m.in. poprzez wymóg budowania własnych zespołów pracowników skupionych na rozwoju OI),
 • Premiowanie postawy proaktywnej i proklienckiej w działalności OI,
 •  Zachęcanie do strategicznego podejścia do kwestii rozwoju OI i oferty usługowej w dłuższej perspektywie czasu,
 • Wspieranie sieciowania i współpracy  OI, m.in. poprzez akredytację konsorcjalnych OI,
 • Ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do wysokiej jakości usług proinnowacyjnych wpisujących się  w nowoczesne trendy rozwojowe.

System akredytacji OI stanowi również ważny element systemu wsparcia rozwoju OI finansowanego ze środków UE w latach 2021-2027 w ramach celu 1 Polityki Spójności: Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu inteligentnej i innowacyjnej transformacji gospodarczej. Zakłada się, że podmioty posiadające akredytację będą realizowały usługi dla przedsiębiorstw, które będą mogły być finansowane zarówno ze środków krajowych, jak i regionalnych programów operacyjnych.

Kto może uzyskać akredytację?

Nowy model akredytacji zakłada odejście od dotychczasowej weryfikacji podmiotowej (akredytacja określonych typów podmiotów) na rzecz weryfikacji przedmiotowej w zakresie specjalizacji funkcyjnej (zdolności do świadczenia określonego rodzaju usług) i specjalizacji tematycznej (w określonym obszarze zgodnym z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami).  W związku z powyższym akredytację może uzyskać każdy podmiot lub konsorcjum podmiotów, które spełnia warunki udziału i kryteria określone w konkursie.

Rodzaje akredytacji

W ramach akredytacji indywidualnej podmioty oceniane będą indywidualnie pod względem zdolności doświadczenia różnych typów usług, tj. pełnienia określonych funkcji. Akredytację można uzyskać w odniesieniu do następujących rodzajów funkcji:

 • Inkubacja/Akceleracja
 • Doradztwo innowacyjne
 • Brokering w obszarze innowacji
 • Udostępnianie infrastruktury  
 • Transfer technologii z nauki do biznesu
 • Działalność wdrożeniowa

Kto nadaje status Ośrodka Innowacji?

Status ośrodka innowacji nadaje minister właściwy w sprawach gospodarki na wniosek i pod warunkiem spełnienia kryteriów konkursowych.

Więcej informacji o naborze

Termin naboru

Nabór rozpoczął się 1 lipca 2024 r. i trwa do 31 lipca 2024 r. do godziny 16:00.

Ogłoszenie kolejnej runda konkursowej o akredytację indywidualną Ośrodków Innowacji zostało zaplanowane na październik 2024 r.

Sposób złożenia wniosku:

Zgodnie z §6 ust. 2 Regulaminu Konkursu o akredytację indywidualną Ośrodków Innowacji  wniosek wraz z załącznikami jest wypełniany i składany za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Wniosków (ESW), znajdującego się pod adresem: https://konkursy-innowacje.gov.pl/

O złożeniu wniosku w terminie decyduje data wysłania wniosku odnotowana w ESW.

Kontakt:

Wszelkie pytania należy przesyłać na adres mailowy: akredytacja@mrit.gov.pl