Fundusze Europejskie wspierają środowisko

Opublikowano: 04.07.2024

Wystartował nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących rozwijania systemu gospodarki wodno-ściekowej. Budżet działania wynosi ponad 32 mln zł,  a dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE to 85 proc.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie możliwe na:

 1.  budowę, rozbudowę, przebudowę zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej;
 2. budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z infrastrukturą służącą do przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych;
 3. realizację kompleksowych projektów gospodarki ściekowej, w których dopuszczalne jest włączenie do zakresu projektu również innych zadań będących integralną częścią takiego projektu i mających charakter uzupełniający. Mogą to być działania mające na celu:
 • zagospodarowanie osadów ściekowych (m.in. dosuszanie/suszenie, budowa instalacji unieszkodliwiania i przetwarzania osadów ściekowych w celu ich ponownego zagospodarowania np. dla rolnictwa, rekultywacji gruntów, produkcja kompostu);
 •  wykorzystanie potencjału energetycznego ścieków i osadów ściekowych do produkcji energii cieplnej, elektrycznej pod warunkiem, że wydatki na infrastrukturę do produkcji tych energii będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby własne wnioskodawcy. Limit: 15% kosztów kwalifikowalnych projektu;
 • wyłącznie jako element projektu, dopuszczalne jest włączenie zadań związanych z rozbudową systemów wodociągowych (np. budowa nowych lub modernizacja istniejących sieci wodociągowych, stacji uzdatniania wody i ujęć wody). Warunkiem realizacji inwestycji w systemy wodociągowe w takim projekcie kompleksowym powinno być zapewnienie, iż na terenie realizacji projektu gospodarka ściekowa (odbiór ścieków) będzie zapewniona poprzez realizację projektu kompleksowego lub jest już uregulowana

       4. działania uzupełniające np. wdrażanie inteligentnych rozwiązań i systemów zarządzania i monitorowania   infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Kto może składać wnioski?

W ramach naboru 2.12A o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,

Wnioskodawcami mogącymi brać udział w naborach będą jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia.

 • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną,
 • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,
 • Spółki wodne

Wnioskodawcą lub partnerem w ramach FEM 2021-2027 może być wyłącznie podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną.

Pula środków

Budżet naboru to: 32 108 480,22 zł

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można składać od 4 lipca do 30 sierpnia 2024 r. do godz. 15:00, w systemie elektronicznym IGA dostępnym pod adresem: iga.malopolska.pl

Więcej informacji

Regulamin naboru wraz z załącznikami można znaleźć TUTAJ