Działanie 8.14 Transformacja klimatyczna, typ projektu A Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w powiązaniu z rozwojem usług ekosystemowych i edukacją klimatyczną

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.14 Transformacja klimatyczna, typ projektu A Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w powiązaniu z rozwojem usług ekosystemowych i edukacją klimatyczną.

Wyniki oceny

Wyniki oceny

W ramach naboru do Działania 8.14 typ A złożono 10 projektów, na łączną kwotę dofinansowania: 59 702 038,71 zł, co stanowi 145,21% dostępnej w ramach naboru alokacji

pdf

313.67 KB

Obowiązujący od
24.11.2023

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów Wnioskodawców/ Beneficjentów szczegółowych:

 1. Jednostki Samorządu Terytorialnego, 
  Wnioskodawcami mogącymi brać udział w naborze będą jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
 2. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, 
 3. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,
 5. Spółki wodne,
 6. Organizacje pozarządowe,
 7. Partnerstwa instytucji pozarządowych,
 8. Podmioty ekonomii społecznej,
 9. Kościoły i związki wyznaniowe, 
 10. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 11. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, 
 12. Szkoły i inne placówki systemu oświaty.

Sposób wyboru projektów

 • konkurencyjny

Na co

 • Ochrona środowiska

W ramach przedmiotowego postępowania wspierane będą projekty z zakresu zielono - niebieskiej infrastruktury realizowane na terenie Małopolski Zachodniej, tj. na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego.
Produkty projektów realizowanych w ramach działania muszą być ogólnodostępne i bezpłatne, a projekty mogą obejmować np.:

 1. elementy zielono-niebieskiej infrastruktury np. takie jak parki spacerowo-wypoczynkowe (w tym zabytkowe), parki kieszonkowe, stawy retencyjne, zielone przystanki, zielone dachy, fasady i ściany, przepuszczalne nawierzchnie oraz zadrzewienia;
 2. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych;
 3. sfinansowanie infrastruktury towarzyszącej – wyłącznie jako nieprzeważający kosztowo element szerszego projektu.

Obligatoryjnym elementem każdego projektu jest część edukacyjna, realizowana na rzecz i z udziałem lokalnej społeczności

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów.
 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Lista niezbędnych informacji do wniosku o dofinansowanie wynika z kryteriów wyboru, Regulaminu wyboru projektów i załączników do niego oraz Wademekum wiedzy o wniosku.

W szczególności należy pamiętać o złożeniu:

 • Załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
 • Oświadczeń Wnioskodawcy i partnerów – jeśli występują
 • Dokumentów potwierdzających stan przygotowania projektu do realizacji
 • Analizy finansowej – sporządzonej na udostępnionym wzorze

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
 2. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów – poznaj założenia naboru;
 3. Przeczytaj Wademekum wiedzy o wniosku – które zawiera wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, w tym zakres informacje, które są niezbędne do zaprezentowania we wniosku;
 4. Zapoznaj się z informacjami nt. Systemu IGA – tj. systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
 5. Załóż konto w Systemie IGA.

Jak składać wniosek

Online
Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej iga.malopolska.pl
Pamiętaj – nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
 

 

Przydatne wskazówki

 1. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne i szkolenia – dzięki temu szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
 2. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów
 3. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Puntem Informacyjnym.
 4. Sprawdzaj informacje na stronie internetowej programu.

Dokumenty

pdf

910.22 KB

Obowiązujący od
17.10.2023

pdf

33 strony

705.44 KB

Obowiązujący od
04.07.2023

zip

771.12 KB

Obowiązujący od
04.07.2023

zip

1.35 MB

Obowiązujący od
04.07.2023

pdf

8 strony

1.16 MB

Obowiązujący od
22.08.2023

pdf

5 strony

425.75 KB

Obowiązujący od
04.07.2023

pdf

1 strony

509.26 KB

Obowiązujący od
04.07.2023

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

95%

Pula środków na nabór

41 114 214,20 zł

Data naboru

Start

05.07.2023

Koniec

16.11.2023

Termin rozstrzygnięcia

kwiecień 2024
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
Polska
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
ul. Wazów 3
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.08.14-IZ.00-12-004/23