Działanie 2.14 Ochrona różnorodności biologicznej, typ projektu B Rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej.

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.14 Ochrona różnorodności biologicznej, typ projektu B Rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej.
Spis treści

Wyniki oceny

Informacja na temat złożonych wniosków

W ramach naboru do Działania 2.14 typ projektu B, złożono 3 projekty, na łączną kwotę dofinansowania: 12 749 874,39 zł, co stanowi 191,26% dostępnej w ramach naboru alokacji

pdf

308.91 KB

Obowiązujący od
19.12.2023

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • przedsiębiorstwa
 • służby publiczne

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów Wnioskodawców/ Beneficjentów szczegółowych:
1)    Jednostki Samorządu Terytorialnego, 
Wnioskodawcami mogącymi brać udział w naborach będą jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia.
2)    Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, 
3)    Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
4)    Jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska,
5)    Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe,
6)    Duże przedsiębiorstwa,
7)    Jednostki naukowe,
8)    Instytucje nauki i edukacji;
9)    Szkoły i inne placówki systemu oświaty,
10)    Organizacje pozarządowe
11)    Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
12)    Uczelnie

Sposób wyboru projektów

 • konkurencyjny

Na co

 • Ochrona środowiska

W ramach działania wspierana będzie interwencja, która przyczyni się do zahamowania spadku różnorodności biologicznej na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawi warunki umożliwiające zrównoważone korzystanie z zasobów dziedzictwa przyrodniczego regionu. 

Nabór obejmuje typ projektu:

B. Rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej.

W ramach typu projektu B wspierana będzie interwencja, dotycząca w szczególności:
-  ochrony ex situ roślin, zwierząt i grzybów, gatunków zagrożonych wyginięciem w środowisku przyrodniczym. 
-  budowy i rozwoju centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich np. ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt chronionych i dzikich, banki genowe.

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Lista niezbędnych informacji do wniosku o dofinansowanie wynika z kryteriów wyboru, Regulaminu wyboru projektów i załączników do niego oraz Wademekum wiedzy o wniosku.

W szczególności należy pamiętać o złożeniu:
-   Załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
-   Oświadczeń Wnioskodawcy i partnerów – jeśli występują
-   Dokumentów potwierdzających stan przygotowania projektu do realizacji
-   Analizy finansowej – sporządzonej na udostępnionym wzorze
 

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
 2. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów – poznaj założenia naboru;
 3. Przeczytaj Wademekum wiedzy o wniosku – które zawiera wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, w tym zakres informacje, które są niezbędne do zaprezentowania we wniosku;
 4. Zapoznaj się z informacjami nt. Systemu IGA – tj. systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
 5. Załóż konto w Systemie IGA.

Jak składać wniosek

Online
Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej https://iga.malopolska.pl.
Pamiętaj – nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

 Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przydatne wskazówki

 1. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne i szkolenia – dzięki temu szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
 2. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów;
 3. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Puntem Informacyjnym.
 4. Sprawdzaj informacje na stronie internetowej programu.

Dokumenty

pdf

942.21 KB

Obowiązujący od
28.11.2023

pdf

1.25 MB

Obowiązujący od
18.10.2023

zip

770.7 KB

Obowiązujący od
18.10.2023

pdf

1.14 MB

Obowiązujący od
18.10.2023

pdf

482.06 KB

Obowiązujący od
18.10.2023

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Pula środków na nabór

6 666 300,00 zł

Data naboru

Start

19.10.2023

Koniec

19.12.2023

Termin rozstrzygnięcia

maj 2024 r.
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
Polska
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.02.14-IZ.00-019/23