Działanie 2.12 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej, typ projektu B Zwiększenie efektywności systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.12 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej, typ projektu B Zwiększenie efektywności systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody
Spis treści

Wyniki oceny

Informacje nt. złożonych wniosków

W ramach naboru do Działania 2.12 typ projektu B, złożono 14 projektów, na łączną kwotę dofinansowania: 37 985 945,85 zł, co stanowi 213,68% dostępnej w ramach naboru alokacji

pdf

218.41 KB

Obowiązujący od
31.01.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

  • administracja publiczna
  • partnerstwa
  • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
  • służby publiczne

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów Wnioskodawców/ Beneficjentów szczegółowych:

1)    Jednostki Samorządu Terytorialnego, 
Wnioskodawcami mogącymi brać udział w naborach będą jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia.

2)    Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,

3)    Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,

4)    Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną,

5)    Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,

6)    Spółki wodne.

Sposób wyboru projektów

  • konkurencyjny

Na co

  • Gospodarka odpadami i wodno-ściekowa

W ramach przedmiotowego typu projektu priorytetem jest efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości, (np. modernizacja/ naprawa sieci, inteligentne systemy monitorowania i zarządzania siecią wodociągową, modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW), itp.).

Nabór obejmuje następujące typy projektów:

B. Zwiększenie efektywności systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody. 
W ramach typu projektu B wspierane będą projekty obejmujące swoim zakresem:
1)    inwestycje w ograniczenie strat wody do spożycia w sieciach wodociągowych, jej odzysk, ponowne użycie,
2)    zwiększenie efektywności dostaw wody - modernizacja systemów ujęć wody, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody,
3)    modernizacja sieci wodociągowych,
4)    wspieranie inteligentnych systemów zarządzania i monitorowania siecią wodociągową,
5)    działania inwestycyjne ograniczające energochłonność, w tym np. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, jako element uzupełniający projektu w limicie do 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wsparcie uzyskają projekty realizowane w gminach o liczbie ludności poniżej 15 tys. mieszkańców.
Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Lista niezbędnych informacji do wniosku o dofinansowanie wynika z kryteriów wyboru, Regulaminu wyboru projektów i załączników do niego oraz Wademekum wiedzy o wniosku.

W szczególności należy pamiętać o złożeniu:

-   Załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
-   Oświadczeń Wnioskodawcy i partnerów – jeśli występują
-   Dokumentów potwierdzających stan przygotowania projektu do realizacji
-   Analizy finansowej – sporządzonej na udostępnionym wzorze

Jak przygotować wniosek?

1.   Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
2.   Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów – poznaj założenia naboru;
3.   Przeczytaj Wademekum wiedzy o wniosku  oraz Instrukcję przygotowania wniosku o dofinansowanie w Systemie IGA – które zawierają wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, w tym zakres informacji, które są niezbędne do zaprezentowania we wniosku;
4.   Zapoznaj się z informacjami nt. Systemu IGA – tj. systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
5.   Załóż...

Jak składać wniosek

Online
Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej https://iga.malopolska.pl.
Pamiętaj – nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

 Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przydatne wskazówki

  1. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne i szkolenia – dzięki temu szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
  2. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów;
  3. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Puntem Informacyjnym.
  4. Sprawdzaj informacje na stronie internetowej programu.

Dokumenty

pdf

48 strony

923.83 KB

Obowiązujący od
28.11.2023

pdf

39 strony

886.84 KB

Obowiązujący od
22.11.2023

zip

772.02 KB

Obowiązujący od
22.11.2023

pdf

8 strony

1.14 MB

Obowiązujący od
22.11.2023

pdf

6 strony

435.87 KB

Obowiązujący od
22.11.2023

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Pula środków na nabór

17 776 800,00 zł

Data naboru

Start

23.11.2023

Koniec

30.01.2024

Termin rozstrzygnięcia

czerwiec 2024 r.
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
Polska
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.02.12-IZ.00-034/23