Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu A Zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/ międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu A Zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/ międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska.
Spis treści

Wyniki oceny

Informacje nt. złożonych wniosków

W dniu 16.02.2024 r. zakończył się nabór otwarty do działania 2.5 typ A. Złożono 30 projektów na łączną kwotę dofinansowania 16 349 095,05 zł, co stanowi 68,12 % alokacji przeznaczonej na konkurs.

pdf

55.37 KB

Obowiązujący od
16.02.2024

Informacja o wynikach oceny formalnej

Do dnia 8.04.2024 r. pozytywną ocenę formalną uzyskało 20 projektów na łączną kwotę dofinansowania 10 586 698,59 zł. Pozostałe projekty złożone w ramach naboru są w trakcie oceny.

pdf

63.5 KB

Obowiązujący od
08.04.2024

Informacja o wyborze projektów do dofinansowania

W dniu 16 kwietnia 2024 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 813/24 (.pdf, 214 KB)  w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania.

Na mocy powyższej Uchwały ZWM dokonał wyboru do pełnego dofinansowania kolejnych 1 projektu na kwotę dofinansowania 555 211,91 zł.

W związku z powyższym w ramach naboru nr FEMP.02.05-IZ.00-035/23 Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania 1 zadanie, na kwotę 29 425 263,11 zł.

Informacja o wynikach oceny merytorycznej

Na dzień 15 kwietnia 2024 r. wynik pozytywny na etapie oceny merytorycznej uzyskał 1 projekt na kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 555 211,91 zł.

pdf

203.8 KB

Obowiązujący od
15.04.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

  • administracja publiczna

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów Wnioskodawców/ Beneficjentów szczegółowych:

-    Jednostki Samorządu Terytorialnego

Sposób wyboru projektów

  • konkurencyjny

Na co

  • Ochrona środowiska

Dofinansowanie będzie miało na celu zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/ międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska. W ramach działania planuje się wsparcie w zakresie:

1)    pokrycia kosztów zatrudnienia nowych strażników gminnych. Za koszt kwalifikowalny uznane zostanie wyłącznie zatrudnienie na umowę o pracę co najmniej 1 nowego strażnika gminnego w wymiarze 1 pełnego etatu na okres minimum 30 miesięcy (maksymalnie 36 miesięcy).

2)    doposażenia straży gminnych/ międzygminnych w niezbędny sprzęt do prowadzenia kontroli,

3)    koszty opinii biegłych, ekspertów i opracowań eksperckich do prowadzonych kontroli i postępowań, koszty analizy próbek,

4)    wydruk materiałów informacyjnych (ulotki, broszury) o wymaganiach przepisów i dostępnych dofinansowaniach, skierowanych do mieszkańców,

5)    udziału strażników w szkoleniach/ kursach dotyczących procedury poboru próbek, prawidłowego prowadzenia kontroli i postępowania w razie wykrycia naruszeń, szkoleń z obsługi zakupionego sprzętu.

Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie będzie wynosiła 600 000 PLN na 1 gminę. Dopuszcza się pozyskanie wielokrotności tej kwoty w przypadku gdy projekt będzie dotyczył wsparcia straży międzygminnych (max. wartość dofinansowania mnożona przez liczbę gmin tworzących straż międzygminną).

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów.
 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Lista niezbędnych informacji do wniosku o dofinansowanie wynika z kryteriów wyboru, Regulaminu wyboru projektów i załączników do niego oraz Wademekum wiedzy o wniosku.

W szczególności należy pamiętać o złożeniu:

-   Załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
-   Oświadczeń Wnioskodawcy i partnerów – jeśli występują
-   Dokumentów potwierdzających stan przygotowania projektu do realizacji

Jak przygotować wniosek?

1.  Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
2.  Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów – poznaj założenia naboru;
3.  Przeczytaj Wademekum wiedzy o wniosku – które zawiera wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, w tym zakres informacje, które są niezbędne do zaprezentowania we wniosku;
4.  Zapoznaj się z informacjami nt. Systemu IGA – tj. systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
5.  Załóż konto w Systemie IGA.

Jak składać wniosek

Online
Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej https://iga.malopolska.pl.
Pamiętaj – nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

 Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przydatne wskazówki

  1. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne i szkolenia – dzięki temu szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
  2. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów;
  3. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Puntem Informacyjnym.
  4. Sprawdzaj informacje na stronie internetowej programu.

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty

pdf

43 strony

887.49 KB

Obowiązujący od
28.11.2023

pdf

25 strony

630.98 KB

Obowiązujący od
22.11.2023

pdf

1 strony

645.58 KB

Inne formaty
Obowiązujący od
22.11.2023

pdf

8 strony

1.14 MB

Obowiązujący od
22.11.2023

pdf

4 strony

421.1 KB

Obowiązujący od
22.11.2023

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Pula środków na nabór

24 000 000,00 zł

Data naboru

Start

23.11.2023

Koniec

16.02.2024

Termin rozstrzygnięcia

czerwiec 2024 r.
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
Polska
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.02.05-IZ.00-12-035/23