Instrumenty finansowe dla działań programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 - 2027

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Priorytetu 1 Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działanie 1.10 Inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw – Instrumenty finansowe oraz dla Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej – Instrumenty finansowe, Działanie 2.8 Wsparcie rozwoju OZE – Instrumenty finansowe, Działanie 2.18 Poprawa efektywności energetycznej ZIT, IIT – Instrument finansowy i Działanie 2.22 Wsparcie rozwoju OZE – ZIT, IIT – instrumenty finansowe.
Spis treści

Wyniki oceny

Wyniki postępowania

W ramach postępowania w zakresie wyboru projektów do dofinansowania złożono łącznie 5 wniosków o dofinansowanie projektów:

-  wniosek o dofinansowanie projektu nr FEMP.01.10-IZ.00-0004/23, tytuł: Instrumenty Finansowe dla Małopolski 2021-2027 - Działanie 1.10, złożony w ramach naboru nr FEMP.01.10-IZ.00-038/23 dla Priorytetu 1 Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działanie 1.10 Inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw – Instrumenty finansowe, Wnioskodawca: Bank Gospodarstwa Krajowego; 

- wniosek o dofinansowanie projektu nr FEMP.02.01-IZ.00-0008/23, tytuł: Instrumenty Finansowe dla Małopolski 2021-2027 - Działanie 2.1, złożony w ramach naboru nr FEMP.02.01-IZ.00-039/23 dla Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej – Instrumenty finansowe, Wnioskodawca: Bank Gospodarstwa Krajowego;  

- wniosek o dofinansowanie projektu nr FEMP.02.08-IZ.00-0005/23, tytuł: Instrumenty Finansowe dla Małopolski 2021-2027 - Działanie 2.8, złożony w ramach naboru nr FEMP.02.08-IZ.00-040/23 dla Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.8 Wsparcie rozwoju OZE – Instrumenty finansowe, Wnioskodawca: Bank Gospodarstwa Krajowego; 

- wniosek o dofinansowanie projektu nr FEMP.02.18-IZ.00-0007/23, tytuł: Instrumenty Finansowe dla Małopolski 2021-2027 - Działanie 2.18, złożony w ramach naboru nr FEMP.02.18-IZ.00-041/23 dla Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.18 Poprawa efektywności energetycznej ZIT, IIT – Instrument finansowy, Wnioskodawca: Bank Gospodarstwa Krajowego;

- wniosek o dofinansowanie projektu nr FEMP.02.22-IZ.00-0006/23, tytuł: Instrumenty Finansowe dla Małopolski 2021-2027 - Działanie 2.22, złożony w ramach naboru nr FEMP.02.22-IZ.00-042/23 dla Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.22 Wsparcie rozwoju OZE – ZIT, IIT – instrumenty finansowe, Wnioskodawca: Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Wszystkie ww. projekty uzyskały pozytywny wynik oceny przeprowadzonej przez Komisję Oceny Projektów. 
W dniu 12.12.2023 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 2426/23 zatwierdził pozytywne wyniki oceny ww. projektów oraz wybrał ww. projekty do dofinansowania.
 

Komisją Oceny Projektów

pdf

202.61 KB

Obowiązujący od
12.12.2023

Szczegóły naboru

O dofinansowanie w ramach poszczególnych działań może ubiegać się wyłącznie Bank Gospodarstwa Krajowego, który zgodnie z uchwałą Nr 769/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 04.05.2023 r. jest podmiotem wdrażającym instrumenty finansowe w Województwie Małopolskim dla wskazanych w ogłoszeniu działań Programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” z zakresu instrumentów finansowych.

Sposób wyboru projektów

  • niekonkurencyjny

Celem postępowania jest wybór projektów realizowanych w formie instrumentów finansowych dla działań Programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 - 2027” z zakresu instrumentów finansowych tj. projektów realizowanych odpowiednio w ramach:

Działania 1.10 Inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw – Instrumenty finansowe

Typy projektów: 

Typ projektu A. Inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw – instrumenty finansowe

Wsparcie poprzez instrumenty finansowe.

Działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej – Instrumenty finansowe

Typy projektów:

Typ projektu A. Głęboka modernizacja energetyczna przedsiębiorstw

Typ projektu B. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Typ projektu C. Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych

Wsparcie poprzez instrumenty finansowe.

Działania 2.8 Wsparcie rozwoju OZE – Instrumenty finansowe

Typy projektów:

Typ projektu A. Wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

Typ projektu B. Wytwarzanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych

Typ projektu C. Projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej

Typ projektu D. Klastry energii, spółdzielnie, wspólnoty energetyczne

Wsparcie poprzez instrumenty finansowe.

Działania 2.18 Poprawa efektywności energetycznej ZIT, IIT – Instrument finansowy

Typ projektu A. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Wsparcie poprzez instrumenty finansowe.

Działania 2.22 Wsparcie rozwoju OZE – ZIT, IIT – instrumenty finansowe

Typ projektu A. Wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

Typ projektu B. Wytwarzanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych

Typ projektu C. Projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej

Typ projektu D. Klastry energii, spółdzielnie, wspólnoty energetyczne

Wsparcie poprzez instrumenty finansowe.
 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Wniosek o dofinansowanie projektu dla każdego z ww. działań FEM 2021 - 2027 wraz z wymaganymi załącznikami, w tym Harmonogramem realizacji projektu.

Zakres niezbędnych informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie wynika z Regulaminu wyboru projektów i załączników do niego, w tym w szczególności z kryteriów wyboru projektów.
 

Jak przygotować wniosek?

1.  Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu FEM 2021 – 2027 – zawarto w nim informacje nt. działań, których dotyczy nabór; 
2.  Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
3.  Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów – poznaj założenia naboru;
4.  Zapoznaj się z informacjami nt. Systemu IGA – tj. systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
5.  Załóż konto w Systemie IGA.
 

Jak składać wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej https://iga.malopolska.pl.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokumenty

pdf

19 strony

509.6 KB

Obowiązujący od
29.11.2023

pdf

26 strony

646.71 KB

Obowiązujący od
29.11.2023

pdf

85 strony

959.29 KB

Obowiązujący od
29.11.2023

pdf

13 strony

603.63 KB

Obowiązujący od
29.11.2023

Informacje dodatkowe

Finanse

Pula środków na nabór

917 380 543 PLN

Data naboru

Start

04.12.2023

Koniec

18.12.2023

Termin rozstrzygnięcia

grudzień 2023 r.
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72A
30-552 Kraków
Polska
Kontakt
sekretariat.mw@umwm.malopolska.pl