Działanie 6.30 Wsparcie kształcenia ogólnego – ZIT, IIT; typ A. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działanie 6.30 Wsparcie kształcenia ogólnego – ZIT, IIT; typ A. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Otulina Podkrakowska (IIT OPK)
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

W ramach naboru o dofinansowanie będą mogły ubiegać się wyłącznie projekty znajdujące się na liście projektów ujętej w strategii ZIT/IIT OPK lub liście projektów wynikającej z porozumienia terytorialnego. Warunkiem ubiegania się o środki FEM 2021-2027 na projekty ujęte na liście projektów będzie pozytywne zaopiniowanie strategii terytorialnej przez IZ FEM 2021-2027.

Sposób wyboru projektów

 • niekonkurencyjny

Na co

 • Nauka i edukacja

W ramach konkursu przewidziano w szczególności realizację następujących działań w szkołach ogólnodostępnych: 

 • podnoszenie świadomości, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji kadry w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb ucznia lub pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami, w tym korzystanie przez szkoły i placówki z doradztwa w tym zakresie,  
 • działania realizowane we współpracy ze szkołami specjalnymi ukierunkowane na pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami, w szczególności w zakresie wykorzystania doświadczenia i kompetencji kadry specjalistycznej tych szkół oraz działań integrujących uczniów szkół specjalnych i ogólnodostępnych,  
 • zatrudnienie dodatkowego personelu, np. asystenta/asystentów uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,  
 • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie realizowanego wsparcia,  
 • realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,  
 • realizacja zajęć rewalidacyjnych,  
 • realizacja dodatkowego wsparcia dla uczniów, w tym w zakresie specjalnej organizacji nauki zgodnie z indywidualnymi potrzebami, m.in. dla dzieci cudzoziemców oraz dzieci obywateli polskich powracających z zagranicy,  
 • realizacja zajęć z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji,  
 • działania usprawniające proces zarządzania szkołą i organizację pracy szkoły w zakresie wsparcia grup, które najbardziej tego potrzebują,  
 • poprawa dostępności architektonicznej szkół ogólnodostępnych dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz społeczności lokalnej,  
 • dostosowanie pomieszczeń i ich wyposażenia do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym w szczególności z niepełnosprawnością,  
 • wykorzystanie doświadczeń związanych z edukacją włączającą innych krajów europejskich,  
 • wsparcie rodziców i opiekunów w zakresie pełnienia funkcji rodzicielskich i wspierania rozwoju dzieci na każdym etapie (np. możliwość konsultacji psychologicznej lub pedagogicznej) – jako element szerszego projektu.  

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu.
 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie wskazane w Podrozdziale 2.3 Regulaminu wyboru projektów. 

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów.
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym.

Jak składać wniosek

Online

Wnioski składane online przez system IGA do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES

Wnioski i wymagane załączniki należy składać od 29.03.2024 r. do 31.10.2024 r. do godz. 15:00.

Dokumenty

pdf

70 strony

1.03 MB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

26 strony

1.1 MB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

15 strony

684.57 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

85 strony

1.49 MB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

15 strony

734.7 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

60 strony

1.03 MB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

52 strony

914.41 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

23 strony

722.5 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

3 strony

273.16 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

4 strony

446.5 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

6 strony

519.95 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

95 %

Maksymalna kwota dofinansowania

Wskazane w pozytywnie zaopiniowanej strategii ZIT/ITT OPK

Pula środków na nabór

46 472 302,20 PLN

Data naboru

Start

29.03.2024

Koniec

31.10.2024

Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Punkt Kontaktowy
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
Nabór nr FEMP.06.30-IP.01-023/24