6.23 Włączenie społeczne - projekty województwa małopolskiego, typ projektu A. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 6, Działania 6.23 Włączenie społeczne - projekty województwa małopolskiego. Typ A: Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych.
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • służby publiczne

Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Jednostki Samorządu 
Terytorialnego.

Jedynym wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Sposób wyboru projektów

 • niekonkurencyjny

Na co

 • Aktywizacja społeczna i zwalczanie ubóstwa
 • Ochrona zdrowia

W ramach działania realizowane będzie przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przedsięwzięcie, którego celem jest stworzenie warunków do upowszechnienia nowego modelu funkcjonowania systemu pomocy społecznej opartego o centra usług społecznych (CUS).
Przedsięwzięcie wpisze się wprost w rozpoczęty w Polsce proces deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Przedsięwzięcie będzie skoncentrowane na następujących elementach:

 • Opracowanie (wraz z 11 gminami będącymi partnerami w projekcie) lokalnych diagnoz potrzeb i potencjału w zakresie tworzenia CUS (okresowo aktualizowanych), przeprowadzenie konsultacji wyników diagnozy ze wspólnotą samorządową;
 • Doradztwo dla gmin, które zdecydowały się na utworzenie CUS w ramach tego projektu, w zakresie diagnozowania potrzeb i potencjałów wspólnoty samorządowej, opracowania koszyka usług i realizacji tych usług;
 • Opracowanie lokalnych koszyków usług oraz stworzenie programu usług społecznych (wraz z bieżącą ich aktualizacją);
 • Zatrudnienie kluczowych specjalistów w CUS: organizatora społeczności lokalnej, organizatora usług społecznych, koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych;
 • Realizacja usług społecznych (wraz z monitorowaniem i ewaluacją).

Wsparcie uzyskają wyłącznie gminy, które zdecydowały się na utworzenie CUS w ramach tego przedsięwzięcia.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu
 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie wskazane w Podrozdziale 2.1 Regulaminu wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów.
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym.

Jak składać wniosek

Online

Wnioski składane online, przez system IGA do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES.

Wniosek i wymagane załączniki należy składać od
2.04.2024 r. do
30.04.2024 r. do godz. 15:00:00.

Dokumenty

pdf

34 strony

721.63 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

85 strony

1.48 MB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

15 strony

490.58 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

13 strony

483.5 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

13 strony

570.69 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

22 strony

981.3 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

3 strony

503.81 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

42 strony

698.38 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

2 strony

448.05 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

12 strony

339.05 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

1 strony

698.75 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

35 strony

1.14 MB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

2 strony

381.17 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

95%

Pula środków na nabór

34 200 000,00 zł

Data naboru

Start

02.04.2024

Koniec

30.04.2024

Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Punkt Kontaktowy
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.06.23-IP.01-020/24