6.13 Lokalne inicjatywy edukacyjne, typ B. Tworzenie i rozwój Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE)

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.13 Lokalne inicjatywy edukacyjne, typ projektu B. Tworzenie i rozwój Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE)
Spis treści

Wyniki oceny

Lista złożonych wniosków

12 czerwca 2024 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr FEMP.06.13-IP.01-030/24 w ramach Działania 6.13 Lokalne inicjatywy edukacyjne, Typ projektu B. Tworzenie i rozwój Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE).

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie projektu.

Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 4 542 653,32 PLN, co stanowi 37,54 % alokacji przewidzianej w ramach konkursu.

pdf

404.67 KB

Obowiązujący od
13.06.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

Wnioskodawcą w projekcie obowiązkowo jest organ prowadzący szkołę zlokalizowaną na terenie województwa małopolskiego, w której działa lub na bazie której powstanie LOWE.  

W ramach naboru Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Nie może również równocześnie występować jako partner w innym projekcie.

Sposób wyboru projektów

 • konkurencyjny

Na co

 • Nauka i edukacja

W ramach konkursu wspierane będą lokalne inicjatywy na rzecz kształcenia osób dorosłych realizowane poprzez tworzenie i rozwój lokalnych punktów wsparcia edukacji osób dorosłych, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb osób dorosłych, w szczególności związanych ze szczególnymi potrzebami i niepełnosprawnością, w oparciu o model Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE), wypracowany w ramach programu krajowego PO WER 2014-2020. 

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów. 

Minimalna wartość projektu 100 000,00 PLN. 
Maksymalna wartość projektu 300 000,00 PLN 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu. 
 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie wskazane  w Podrozdziale 2.3 Regulaminu wyboru projektów. 

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów.
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym.

Jak składać wniosek

Online

Wnioski składane online przez system IGA do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES

Wnioski i wymagane załączniki należy składać od 12.04.2024 r. do 12.06.2024 r. do godz. 15:00.

Dokumenty

pdf

75 strony

1.11 MB

Obowiązujący od
09.04.2024

pdf

27 strony

633.44 KB

Obowiązujący od
09.04.2024

pdf

16 strony

502.49 KB

Obowiązujący od
09.04.2024

pdf

12 strony

565.36 KB

Obowiązujący od
09.04.2024

pdf

52 strony

733.09 KB

Obowiązujący od
09.04.2024

pdf

23 strony

554.66 KB

Obowiązujący od
09.04.2024

pdf

12 strony

482.6 KB

Obowiązujący od
09.04.2024

pdf

10 strony

567.13 KB

Obowiązujący od
09.04.2024

pdf

3 strony

210.24 KB

Obowiązujący od
09.04.2024

pdf

3 strony

419.05 KB

Obowiązujący od
09.04.2024

pdf

83 strony

2.1 MB

Obowiązujący od
09.04.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

95 %

Pula środków na nabór

12 102 163,29 PLN

Data naboru

Start

12.04.2024

Koniec

12.06.2024

Termin rozstrzygnięcia

Styczeń 2025 r.
Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Punkt Kontaktowy
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.06.13-IP.01-030/24