Działanie 2.28 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej – IIT OPK, typ projektu B

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działania 2.28 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej – IIT OPK, typ projektu B Zwiększenie efektywności systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody, (tryb niekonkurencyjny)
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów Wnioskodawców/Beneficjentów - szczegółowych:

 • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, 
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego, 
 • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, 
 • Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, 
 • Spółki wodne.

Sposób wyboru projektów

 • niekonkurencyjny

Na co

 • Gospodarka odpadami i wodno-ściekowa
 • Nabór wniosków dotyczy projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny, ocenianych w Instytucji Zarządzającej. Nabór wniosków dotyczy Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działania 2.28 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej – IIT OPK, typ projektu B Zwiększenie efektywności systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027.
 • W ramach działania wspierana będzie interwencja związana z wykorzystaniem instrumentu terytorialnego IIT. O dofinasowanie mogą ubiegać się wyłącznie projekty znajdujące się na liście projektów ujętej w strategii IIT OPK lub porozumienia terytorialnego – pozytywnie zaopiniowanej przez IZ.
 • Projekt składany w ramach naboru musi być zgodny z zapisami FEM 2021-2027, SzOP FEM 2021-2027 oraz z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – w obrębie Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działania 2.28 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej – IIT OPK, typ projektu B Zwiększenie efektywności systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody (tryb niekonkurencyjny).
 • W ramach typu projektu B Zwiększenie efektywności systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody:

  1)  inwestycje w ograniczenie strat wody do spożycia w sieciach wodociągowych, jej odzysk, ponowne użycie,

  2)  zwiększenie efektywności dostaw wody - modernizacja systemów ujęć wody, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody. Dopuszczalna będzie możliwość budowy nowych elementów systemu zaopatrzenia w wodę (np. stacje uzdatniania, ujęcia wody, magazyny wody) uzasadniających poprawę efektywności systemu zaopatrzenia w wodę,

  3)    modernizacja sieci wodociągowych,

  4)    wspieranie inteligentnych systemów zarządzania i monitorowania siecią wodociągową,

  5)    działania inwestycyjne ograniczające energochłonność, w tym np. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, jako element uzupełniający projektu (Limit: 15% kosztów kwalifikowalnych projektu).

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny oraz Załączniku do ogłoszenia pn. „Wykaz informacji specyficznych i załączników do wniosku o dofinansowanie”.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Lista niezbędnych informacji do wniosku o dofinansowanie wynika z kryteriów wyboru, Regulaminu wyboru projektów i załączników do niego, Załączników do ogłoszenia oraz Wademekum wiedzy o wniosku.

W szczególności należy pamiętać o złożeniu:

-  Załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
-  Oświadczeń Wnioskodawcy i partnerów – jeśli występują
-  Dokumentów potwierdzających stan przygotowania projektu do realizacji
-  Analizy finansowej – sporządzonej na udostępnionym wzorze

Jak przygotować wniosek?

1.  Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;

2.  Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów 

3.  Zapoznaj się z Załącznikiem do ogłoszenia pn. „Wykaz informacji specyficznych i załączników do wniosku o dofinansowanie” – poznaj założenia naboru;

4.  Przeczytaj Wademekum wiedzy o wniosku  oraz Instrukcję przygotowania wniosku o dofinansowanie w Systemie IGA – które zawierają wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, w tym zakres informacji, które są niezbędne do zaprezentowania we wniosku...

Jak składać wniosek

Online
Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej https://iga.malopolska.pl.
Pamiętaj – nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

 Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przydatne wskazówki

 1. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne i szkolenia – dzięki temu szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
 2. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów;
 3. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Puntem Informacyjnym.
 4. Sprawdzaj informacje na stronie internetowej programu.
 5. Umowa o dofinansowanie projektu, Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu oraz Porozumienie o dofinansowaniu Projektu zostały przyjęte Uchwałą Nr 2279/23 ZWM z dnia 28 listopada 2023 r., z późn. zm.

Dokumenty

pdf

37 strony

700.53 KB

Obowiązujący od
09.07.2024

pdf

6 strony

442.9 KB

Obowiązujący od
09.07.2024

pdf

6 strony

769.4 KB

Inne formaty
Obowiązujący od
09.07.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Pula środków na nabór

3 363 376,50 zł

Data naboru

Start

09.07.2024

Koniec

05.09.2024

Termin rozstrzygnięcia

Luty 2025 r.
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
Polska
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.02.28-IZ.00-062/24