Funduszowy czerwiec - sprawdź, na co można uzyskać unijne dofinansowanie!

Opublikowano: 10.06.2024

Ochrona środowiska, rozwój zawodowy, transport publiczny, edukacja przedszkolna, cyfryzacja zasobów kultury oraz równouprawnienie. W tych obszarach będą ogłoszone w czerwcu nabory wniosków o unijne wsparcie. Na działania te przeznaczono w sumie ponad 230 mln zł.

Sześć konkursów wniosków o dotacje z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 zaplanowano na czerwiec. Najwięcej, bo ponad 119 mln zł zarezerwowano na inwestycje dotyczące szerokorozumianej ochrony środowiska.

Eko transport zbiorowy

Ponad 87 mln zł przeznaczono na wsparcie projektów dotyczących ekologicznego transportu zbiorowego. W ramach tego rodzaju inwestycji dofinansowany może być m.in. zakup nowego zero- lub niskoemisyjnego taboru autobusowego przeznaczonego do wykonywania połączeń miejskich i podmiejskich. To także inwestycje infrastrukturalne, np. budowa obiektów do obsługi podróżnych (np. węzły przesiadkowe, dworce, parkingi P&R), rozwiązania dotyczące organizacji ruchu (m.in. buspasy, przebudowa skrzyżowań w celu nadania priorytetu komunikacji zbiorowej), budowa i przebudowa ścieżek lub kładek pieszo-rowerowych, a nawet utworzenie miejskiej wypożyczalni rowerów. Pozyskane środki można będzie także przeznaczyć na rozwiązania cyfrowe – mające na celu integrację usług transportowych (np. wspólne opłaty za bilety, kompleksowa informacja pasażerska).

Zrównoważona gospodarka wodna

Na wnioskodawców projektów związanych z poprawą infrastruktury wodno-kanalizacyjnej czekają łącznie ponad 32 mln zł. Pomogą one w realizacji działań takich jak budowa i rozbudowa systemów kanalizacyjnych czy modernizacja oczyszczalni ścieków. Przedsięwzięcia mogą dotyczyć także przetwarzania osadów ściekowych, aby można było je ponownie wykorzystać, np. w rolnictwie lub do produkcji energii cieplnej czy elektrycznej na własny użytek wnioskodawcy. Dofinansowanie mogą być również inwestycje w nowoczesne systemy zarządzania i monitorowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Wsparcie w tym konkursie jest przeznaczone dla działań realizowanych w aglomeracjach liczących od 10 do 15 tysięcy mieszkańców, a także dla tych z liczbą mieszkańców od 2 do 10 tysięcy.

Cyfrowa kultura

Inwestycje w instytucje kultury nie muszą sprowadzać się do modernizacji budynków. To także cyfryzacja ich zasobów, czyli np. przeniesienie utworów na nośniki elektroniczne. Dzięki temu o wiele większa liczba osób będzie miała elektroniczny dostęp do materiałów i usług, które do tej pory były poza ich zasięgiem. Między innym na działania polegające na przetwarzaniu na treści cyfrowe danych i informacji w zakresie regionalnych zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego przeznaczono ponad 43 mln zł. Unijne wsparcie pomoże w realizacji projektów dotyczących m.in. przenoszenia różnych treści do formy cyfrowej, zgodnie z określonymi zasadami, a także tworzenia miejsc w Internecie, gdzie te będą bezpiecznie przechowywane i łatwo udostępniane. Dofinasowanie będą mogły otrzymać także przedsięwzięcia polegające na budowie systemów, które umożliwiają wszystkim łatwy dostęp do informacji, na przykład w bibliotekach czy zakup narzędzi umożliwiających digitalizację.

Dwujęzyczny maluch

Niemal 46 mln zł zarezerwowano na projekty mające na celu zwiększenie umiejętności praktycznego posługiwania się językiem angielskim przez dzieci w wieku przedszkolnym, realizowane w ośrodkach wychowania przedszkolnego. Dzieci objęte tego typu pomocą będą uczyć się języka obcego równolegle z językiem polskim, zgodnie ze specjalnie przygotowanym programem, w formie dostosowanej do ich wieku, potrzeb i możliwości: poprzez zabawę, naśladowanie, zachowanie w konkretnych sytuacjach, aktywność zespołową, wykorzystanie środków audiowizualnych. Projekty mogą również zawierać działania podnoszące kompetencje i kwalifikacje kadry nauczycielskiej: kursy, szkolenia, studia podyplomowe, konieczne do efektywnego nauczania dwujęzycznego czy wsparcie organizacyjne. Możliwy będzie zakup niezbędnego wyposażenia czy pomocy dydaktycznych, a także realizacja innych działań, które wspomogą proces nauki.

Trzy ścieżki poprawy umiejętności

Kolejny z czerwcowych konkursów dotyczy działań związanych z edukacją i rozwojem osobistym dorosłych Małopolan, przygotowania ich do lepszego funkcjonowania na rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie. W puli tego naboru znajduje się ponad 12 mln zł. Zgłaszane do tego konkursu wnioski mają polegać na podniesieniu u osób dorosłych umiejętności podstawowych tj. rozumienia i przetwarzania informacji, rozumowania matematycznego oraz kompetencji cyfrowych. Wsparcie w pierwszej kolejności powinno być kierowane do osób wymagających specjalnej motywacji, pomocy i poradnictwa przez całe życie, a w szczególności do tych najbardziej oddalonych od rynku pracy lub kształcenia i szkolenia. Elementem obowiązkowym każdego projektu musi być trzystopniowa ścieżka wsparcia uczestnika, tj. ocena umiejętności, edukacja, sprawdzenie i potwierdzenie nabytych kompetencji.

Fundusze dla równouprawnienia

Blisko 9,5 mln zł przeznaczono na dofinansowanie projektów polegających na wzmocnieniu równości szans kobiet i mężczyzn w województwie małopolskim. Ma się to odbyć poprzez popularyzację wiedzy z zakresu równouprawnienia na rynku pracy, zapewnienia większej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz przełamywania stereotypów związanych z płcią oraz zapobiegania dyskryminacji na rynku pracy. Odbiorcami wsparcia mogą być osoby dorosłe, mieszkające, pracujące, uczące się na terenie wyłącznie jednego z 6 podregionów (krakowski z miastem Kraków, Małopolska Zachodnia, tarnowski, sądecki, nowotarski) województwa małopolskiego, w tym w szczególności pracodawcy oraz kobiety pozostające bez zatrudnienia. Każdy projekt ma zawierać działania edukacyjne i bezpośrednie wsparcie, takie jak doradztwo, konsultacje, zarządzanie czasem, asertywność oraz pomoc w znalezieniu pracy.

Uwaga: materiał opracowany na podstawie harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 zaktualizowanego w dniu 7 czerwca 2024 r.

Zbliżające się nabory:

Działanie 1.9 Rozwój e-kultury w województwie małopolskim
Beneficjent: instytucje kultury, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego, niepubliczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, uczelnie.
Budżet naboru: 43,31 mln zł
Termin naboru: od 20.06 do 05.09.2024

Działanie 2.12 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej
Typ A: Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych, w tym budowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków oraz rozwój systemów wodociągowych
Beneficjent: administracja publiczna, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, partnerstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne.
Budżet naboru: 32,29 mln zł
Termin naboru: od 20.06 do 14.08.2024

Działanie 3.2 Transport miejski
Typ A: Transport miejski
Beneficjent: administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne, w tym: jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego; zarządcy infrastruktury dworcowej.
Budżet naboru: 87,52 mln zł
Termin naboru: od 13.06 do 30.08.2024

Działanie 6.15 Kształcenie osób dorosłych poza systemem popytowym
Typ B: Kształcenia osób dorosłych w zakresie kompetencji podstawowych (wdrażanie Upskilling pathways)
Beneficjent: przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni.
Budżet naboru: 12,10 mln zł
Termin naboru: od 19.06 do 02.08.2024

Działanie 6.5 Wsparcie na rzecz równouprawnienia oraz godzenia życia zawodowego z prywatnym
Typ B: Działania mające na celu wzmocnienie równości szans kobiet i mężczyzn
Beneficjent: przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni.
Budżet naboru: 9,45 mln zł
Termin naboru: od 19.06 do 30.07.2024

Działanie 6.9 Wsparcie wychowania przedszkolnego
Typ C: Dwujęzyczny maluch
Beneficjent: przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni.
Budżet naboru: 45,86 mln zł
Termin naboru: od 27.06 do 20.09.2024

Trwające nabory:

Działanie 1.4 Infrastruktura badawcza sektora nauki
Typ A: Infrastruktura badawcza sektora nauki
Beneficjent: Instytucje nauki i edukacji
Budżet naboru: 218,68 mln zł
Termin naboru: od 26.04 do 26.07.2024

Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE
Typ A: Magazyny energii
Beneficjent: administracja publiczna, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, partnerzy społeczni, służby publiczne.
Budżet naboru: 21,65 mln zł
Termin naboru: od 18.04 do 31.07.2024

Działanie 5.19 Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska
Typ A: Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska
Beneficjent: przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni.
Budżet naboru: 106,87 mln zł
Termin naboru: od 09.11.2023 do 31.12.2025

Działanie 5.3 Infrastruktura kształcenia zawodowego
Typ A: Wsparcie infrastruktury szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe
Beneficjent: przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni.
Budżet naboru: 69,3 mln zł
Termin naboru: od 27.03 do 08.07.2024

Działanie 5.6 Infrastruktura opieki w społeczności lokalnej
Typ A: Infrastruktura związana z zapewnieniem opieki osobom wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub niepełnosprawność lub choroby przewlekłe
Beneficjent: administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Instytucje wspierające biznes, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerstwa, partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne.
Budżet naboru: 94,42 mln zł
Termin naboru: od 28.03 do 01.07.2024

Działanie 5.9 Mieszkalnictwo wspomagane i treningowe
Typ A: mieszkalnictwo wspomagane i treningowe
Beneficjent: administracja publiczna, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.
Budżet naboru: 75,79 mln zł
Termin naboru: od 25.04 do 24.06 2024

Działanie 6.13 Lokalne inicjatywy edukacyjne
Typ B: Tworzenie i rozwój Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE)
Beneficjent: przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni.
Budżet naboru: 12,1 mln zł
Termin naboru: od 12.04 do 12.06.2024

Działanie 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie
Typ C: usługi zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w zakresie zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek oraz/lub usługi w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnych,
Typ D: usługi w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i innych rodzajów mieszkań z usługami,
Typ E: usługi w zakresie interwencji kryzysowej.
Beneficjent: przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni, służby publiczne.
Budżet naboru: 38,72 mln zł
Termin naboru: od 12.04 do 05.06.2024

Działanie 6.9 Wsparcie wychowania przedszkolnego
Typ A: Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej
Typ B: Tworzenie miejsc przedszkolnych
Beneficjent: przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni.
Budżet naboru: 34,62 mln zł
Termin naboru: od 29.03 do 05.06.2024

Działanie 7.5 IIT Obszary uzdrowiskowe
Typ A: Wsparcie obszarów uzdrowiskowych
Beneficjent: administracja publiczna, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje wspierające biznes, partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne.
Budżet naboru: 86,62 mln zł
Termin naboru: od 28.03 do 20.12.2024

Działanie 8.13 Zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych
Typ A: Nadanie terenom i obiektom zdegradowanym nowych funkcji społecznych, gospodarczych, przyrodniczych i mieszkaniowych
Beneficjent: administracja publiczna, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Lokalne Grupy Działania, organizacje pozarządowe, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi, spółki wodne.
Budżet naboru: 65,02 mln zł
Termin naboru: od 01.02 do 28.06.2024

Działanie 8.13 Zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych
Typ B: Dofinansowanie działań i dokumentacji planistycznej dotyczących zagospodarowania terenów i obiektów pogórniczych lub poprzemysłowych
Beneficjent: administracja publiczna, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Lokalne Grupy Działania, organizacje pozarządowe, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi, spółki wodne.
Budżet naboru: 8,61 mln zł
Termin naboru: od 01.02 do 28.06.2024

Działanie 8.6 Opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
Typ A: Opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
Typ B: Wsparcie opiekunów nieformalnych
Typ C: Dostosowanie infrastruktury do zakresu świadczonych usług
Beneficjent: administracja publiczna, instytucje nauki i edukacji, instytucje ochrony zdrowia, Instytucje wspierające biznes, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerstwa, partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne.
Budżet naboru: 54,08 mln zł
Termin naboru: od 12.04 do 05.06.2024

Po więcej informacji na temat zakończonych, trwających oraz przyszłych naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 zapraszamy na stronę internetową: https://fundusze.malopolska.pl/nabory.