Działalność informacyjno-promocyjna Instytucji Zarządzającej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w roku 2023 – Pomoc Techniczna

Celem projektu jest wspieranie skutecznej i efektywnej realizacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Wsparcie realizacji programu osiągnięte zostanie poprzez szeroko rozumiane działania informacyjno-promocyjne, dzięki którym nastąpi aktywizacja beneficjentów, którzy wcześniej nie korzystali z Funduszy Europejskich (FE) w Małopolsce.

Jednocześnie, celem powyższych działań, będzie utrzymanie zainteresowania FE na terenie Małopolski. Wsparte zostaną również działania polegające na zwiększeniu świadomości w temacie wartości Unii Europejskiej (UE), w tym m.in. równości, niedyskryminacji, włączenia społecznego w celu zwalczania negatywnych stereotypów dot. grup narażonych na dyskryminację oraz zapewnienia szerokiej akceptacji społecznej dla działań rozwojowych, realizowanych przy udziale FE oraz znaczenia przynależności do UE i roli w kształtowaniu przyszłości UE.

Działania obejmą również organizację delegacji zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, których rezultatem będzie pogłębianie wiedzy na temat FE czy też dzielenie się wiedzą na temat dobrych praktyk.

Przewidywany czas realizacji: 01.01.2023 – 31.12.2023 r. Data wybrania projektu: 10.10.2023 r.

Grupy docelowe: Instytucja Zarządzająca, Instytucje Pośredniczące, partnerzy, o których mowa w art. 8 ust.1 CPR, beneficjenci i potencjalni beneficjenci zaangażowani w realizację programu.

Cel projektu: Celem projektu jest wspieranie skutecznej i efektywnej realizacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 poprzez szeroko rozumiane działania informacyjno-promocyjne, w tym m.in. organizacja szkoleń, spotkań, zamieszczanie informacji w mediach skierowanych do ogółu społeczeństwa, beneficjentów i potencjalnych beneficjentów oraz organizacja wyjazdów zagranicznych służących promocji i podniesieniu kompetencji pracowników UMWM zaangażowanych w realizację FEM 2021-2027.

 #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Zestawienie logotypów zawierające od lewej: znak Funduszy Europejskich z podpisem Fundusze Europejskie dla Małopolski, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej z podpisem dofinansowane przez Unię Europejską oraz logotyp Województwa Małopolskiego.

Dane

Nazwa beneficjenta

Instytucja Zarządzająca FEM 2021-2027 (UMWM)

Tytuł projektu
Działalność informacyjno-promocyjna Instytucji Zarządzającej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w roku 2023 – Pomoc Techniczna
Wartość dofinansowania z UE
4 790 225,00 PLN
Wartość projektu
5 635 559,00 PLN
Na co
Usługi publiczne
Co?
dotacja