Żyj i pracuj w Małopolsce (etap 1) - operacja o znaczeniu strategicznym

Województwo Małopolskie - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - realizuje projekt Żyj i pracuj w Małopolsce (etap 1). To dofinansowana z Funduszy Europejskich operacja o znaczeniu strategicznym dla Małopolski.


Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2024 r. – 28 lutego 2027 r.

Projekt skierowany jest do: 

 • obywateli państw trzecich legalnie przebywających na terenie Małopolski – będzie wspierać ich integrację z lokalną społecznością, samodzielne funkcjonowanie w nowym miejscu i odnalezienie się z powodzeniem na rynku pracy,
 • pracodawców zatrudniających lub planujących zatrudnić obywateli państw trzecich, 
 • pracowników instytucji publicznych pracujących z obywatelami państw trzecich. 

Główne działania zaplanowane w projekcie:

 1. Utworzenie i funkcjonowanie centrum integracji.
  Powstanie centrum integracji cudzoziemców w Krakowie oraz 3 punkty informacyjne (w Nowym Sączu, Oświęcimiu i Tarnowie) przy siedzibach Zespołów Zamiejscowych WUP. W centrum będą świadczone usługi: wsparcie indywidualne doradcy zawodowego i asystenta międzykulturowego, warsztaty z wielokulturowości i warsztaty adaptacyjne, szkolenia językowe dla cudzoziemców, grupy fokusowe, usługi specjalistyczne takie jak porady prawne, wsparcie psychologa, konsultacje dotyczące rynku pracy, pomocy społecznej, edukacji, służby zdrowia itp. 
 2. Wsparcie cudzoziemców w procesie integracji społeczno-zawodowej w Małopolsce:
  • pomoc w procesie potwierdzania/ uznawania kwalifikacji i nostryfikacji dyplomu oraz dofinansowanie kosztów z tym związanych, 
  • dedykowane cudzoziemcom kursy/szkolenia zawodowe, w tym szkolenia dostosowane do potrzeb konkretnych pracodawców (z zapewnieniem wsparcia językowego),
  • warsztaty z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy i postaw pracowniczych oczekiwanych przez pracodawców,
  • sfinansowanie dodatku na nowy start dla cudzoziemców w przypadku przeprowadzki do innej miejscowości i podjęcia pracy.
  • Zakres usług będzie uzależniony od barier, potrzeb i możliwości uczestników projektu, każdorazowo będzie przeprowadzana przez doradcę szczegółowa analiza racjonalności zastosowania danej formy wsparcia.
 3. Wsparcie cudzoziemców w procesie poszukiwania pracy i integracji w miejscu pracy oraz działania przeciwdziałające dyskryminacji i nierównościom w traktowaniu pracowników cudzoziemskich. 
  • Wsparcie będzie kierowane do pracodawców należących do sektora MŚP, zatrudniających lub planujących zatrudnić obywateli państw trzecich. Będą mogli skorzystać z: 
  • dostępu do usług konsultanta ds. pracodawców, porad prawnych i do udziału w wydarzeniach on-line,
  • tłumaczenia dokumentacji rekrutacyjnej oraz stanowiskowej (np. umowy, przepisów BHP, instrukcji stanowiskowych) ułatwiające on boarding cudzoziemców w pracy,
  • refundacji kosztów zastępstwa za czas nauki języka polskiego przez cudzoziemców w godzinach pracy,
  • udziału webinariach dotyczących zatrudniania cudzoziemców i legalizacji pobytu,
  • dofinansowania kosztów zatrudnienia cudzoziemców,
  • usług mających na celu przygotowanie swojego pracownika do roli mentora wielokulturowego, w tym sfinansowanie dodatku dla mentora,
  • udziału w szkoleniach z wielokulturowości, komunikacji kulturowej oraz zarządzania różnorodnym zespołem,
  • dofinansowania usług mediatorów międzykulturowych.
 4. Działania świadomościowe budujące postawę społeczeństwa przyjmującego, kreujące wizerunek Małopolski jako regionu przyjaznego cudzoziemcom oraz upowszechniające w zakresie korzyści społecznych i ekonomicznych związanych z podjęciem zatrudnienia w Polsce i w Małopolsce:
  • zawiązanie Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Integracji i Wielokulturowości (MPIW), które zaangażuje partnerów społecznych i organizacje do zbudowania trwałego ekosystemu wsparcia obywateli państw trzecich i zwiększy komplementarność działań na rzecz integracji cudzoziemców podejmowanych w województwie małopolskim,
  • organizację spotkań z Publicznymi Służbami Zatrudnienia, pracodawcami, zrzeszeniami pracodawców i przedstawicielami środowisk zainteresowanych tematyką wielokulturowości,
  • organizację szkoleń/ webinariów z komunikacji wielokulturowej otwarte dla wszystkich zainteresowanych,
  • przygotowanie publikacji i spotów promujących wielokulturowość,
  • prowadzenie działań upowszechniających w mediach lokalnych, regionalnych i w social mediach,
  • organizację wydarzeń świadomościowych – konferencji i wydarzeń, regionalnych o integracji cudzoziemców i komunikacji wielkokulturowej, w tym konkursu na Gminę otwartą na cudzoziemców/ NGO aktywnie działający rzecz integracji/ Pracodawcę przyjaznego cudzoziemcom. 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Kontakt
Zespół projektowy „Żyj i pracuj w Małopolsce"
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel. 12 619 85 61
e-mail: integracja@wup-krakow.pl

Dane

Nazwa beneficjenta

Województwo Małopolski - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Tytuł projektu
Żyj i pracuj w Małopolsce (etap 1)
Wartość dofinansowania z UE
16 998 753,01 PLN
Wartość projektu
19 998 532,95 PLN
Na co
Rynek pracy i osoby bezrobotne
Co?
doradztwo
szkolenia