Działanie 4.1 Drogi regionalne, typ projektu B

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 4 Fundusze europejskie dla transportu regionalnego, Działanie 4.1 Drogi regionalne, typ projektu B Nowoczesne techniki zarządzania ruchem.
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

  • administracja publiczna
  • służby publiczne

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów Wnioskodawców/ Beneficjentów szczegółowych:
Jedynym wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki w ramach przedmiotowego konkursu jest Województwo Małopolskie. Pozostałe wskazane poniżej w katalogu podmioty mogą występować jedynie jako partnerzy w projekcie:

1)    Jednostki Samorządu Terytorialnego, 
Wnioskodawcami mogącymi brać udział w naborach będą jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia.
2)    Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
3)    Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
4)    Zarządcy dróg publicznych

Sposób wyboru projektów

  • konkurencyjny

Na co

  • Transport

Nabór obejmuje typ projektu: B. Nowoczesne techniki zarządzania ruchem. 

W ramach typu projektu B wsparciem zostaną objęte nowoczesne techniki zarządzania ruchem przyczyniające się do usprawnienia ruchu oraz zwiększania jego bezpieczeństwa na drogach, w tym również rozwiązania służące ochronie dróg przed zniszczeniem wskutek przeciążenia pojazdów.

Inwestycje planowane do objęcia wsparciem muszą wynikać z regionalnego planu transportowego (co oznacza, że zakres i cele projektu są bezpośrednio powiązane z RPT i jego celami albo projekt został uwzględniony wykazie projektów / inwestycji ujętych w RPT). Do czasu uzyskania przez regionalny plan transportowy pozytywnej oceny KE, tj. otrzymania informacji, że KE zgadza się z Instytucją Zarządzającą FEM 2021-2027 co do tego, że tematyczny warunek podstawowy 3.1 został spełniony przez dokument w wersji przekazanej do KE, jako punkt odniesienia przyjmuje się projekt / wersję ww. dokumentu zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Małopolskiego aktualną na dzień ogłoszenia naboru. Inwestycje realizowane na obszarach miejskich będą spójne z odpowiednimi aktualnymi Planami Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (tzw. SUMP), a jeśli nie są one wymagane z innymi aktualnymi dokumentami planowania mobilności miejskiej, właściwymi terytorialnie dla inwestycji. 

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Lista niezbędnych informacji do wniosku o dofinansowanie wynika z kryteriów wyboru, Regulaminu wyboru projektów i załączników do niego oraz Wademekum wiedzy o wniosku.
W szczególności należy pamiętać o złożeniu:
-    Załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
-    Oświadczeń Wnioskodawcy i partnerów – jeśli występują
-    Dokumentów potwierdzających stan przygotowania projektu do realizacji
 

Jak przygotować wniosek?

1.    Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
2.    Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów – poznaj założenia naboru;
3.    Przeczytaj Wademekum wiedzy o wniosku – które zawiera wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, w tym zakres informacje, które są niezbędne do zaprezentowania we wniosku;
4.    Zapoznaj się z informacjami nt. Systemu IGA – tj. systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
5.    Załóż konto w Systemie IGA.

Jak składać wniosek

Online
Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej https://iga.malopolska.pl.
Pamiętaj – nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

 Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przydatne wskazówki

  1. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne i szkolenia – dzięki temu szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
  2. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów;
  3. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Puntem Informacyjnym.
  4. Sprawdzaj informacje na stronie internetowej programu.

Dokumenty

pdf

45 strony

896.56 KB

Obowiązujący od
31.01.2024

pdf

37 strony

524.76 KB

Obowiązujący od
31.01.2024

pdf

6 strony

767.51 KB

Inne formaty
Obowiązujący od
31.01.2024

pdf

8 strony

1.14 MB

Obowiązujący od
31.01.2024

pdf

4 strony

414.16 KB

Obowiązujący od
31.01.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

95%

Pula środków na nabór

46 032 812,90 zł

Data naboru

Start

01.02.2024

Koniec

31.12.2024

Termin rozstrzygnięcia

Kwiecień 2025 r
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
Polska
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.04.01-IZ.00-013/24