Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, typ projektu A

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, typ projektu A Magazyny energii.
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów Wnioskodawców/ Beneficjentów szczegółowych:

1)    Instytucje kultury, 
2)    Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, 
3)    Jednostki Samorządu Terytorialnego, 
Wnioskodawcami mogą być także związki JST.
4)    Organizacje pozarządowe, 
5)    Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Sposób wyboru projektów

 • konkurencyjny

Na co

 • Energetyka

Nabór obejmuje typ projektów: A. Magazyny energii. 

W ramach typu projektu planowane jest wsparcie rozwoju magazynów energii, których zastosowanie zwiększy efektywność wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii. 

Dofinansowanie będzie możliwe na budowę, rozbudowę, zakup magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła zastosowanych dla istniejącej już instalacji energii odnawialnej.

Projekty mogą być realizowane w formule projektów parasolowych, w których beneficjentem będzie jednostka samorządu terytorialnego realizująca projekty na rzecz odbiorców końcowych (właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych).

W odniesieniu do przedsięwzięć wspieranych w ramach Działania zastosowanie będą mieć następujące zasady:

-  moc pojedynczego magazynu przewidzianego do dofinansowania nie może przekraczać 1 MW, przy czym w przypadku magazynów realizowanych w ramach instalacji OZE ich moc nie powinna przekraczać sumarycznej mocy wszystkich jednostek wytwórczych wchodzących w skład tej instalacji,

-  jeżeli ZIT/IIT OPK przewiduje realizację projektów w danym typie projektu wyłączeniu w naborze w tym typie operacji podlegają (jako wnioskodawcy lub partnerzy) podmioty będące członkami danego ZIT/IIT OPK, ich jednostki organizacyjne oraz podmioty z nimi powiązane. Wyłączenie nie dotyczy proj. ujętych w Strategii Partnerstw CWD-Pilotaż.

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Lista niezbędnych informacji do wniosku o dofinansowanie wynika z kryteriów wyboru, Regulaminu wyboru projektów i załączników do niego oraz Wademekum wiedzy o wniosku.

W szczególności należy pamiętać o złożeniu:

-    Załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
-    Oświadczeń Wnioskodawcy i partnerów – jeśli występują
-    Dokumentów potwierdzających stan przygotowania projektu do realizacji
-    Analizy finansowej – sporządzonej na udostępnionym wzorze

Jak przygotować wniosek?

1.    Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;

2.    Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów – poznaj założenia naboru;

3.    Przeczytaj Wademekum wiedzy o wniosku – które zawiera wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, w tym zakres informacje, które są niezbędne do zaprezentowania we wniosku;

4.    Zapoznaj się z informacjami nt. Systemu IGA – tj. systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;

5.    Załóż konto w Systemie IGA.

Jak składać wniosek

Online
Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej https://iga.malopolska.pl.
Pamiętaj – nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

 Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przydatne wskazówki

 1. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne i szkolenia – dzięki temu szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
 2. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów;
 3. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Puntem Informacyjnym.
 4. Sprawdzaj informacje na stronie internetowej programu.
 5. Umowa o dofinansowanie projektu, Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu oraz Porozumienie o dofinansowaniu Projektu zostały przyjęte Uchwałą Nr 2279/23 ZWM z dnia 28 listopada 2023 r., z późn. zm.

Dokumenty

pdf

47 strony

1.01 MB

Obowiązujący od
14.05.2024

pdf

42 strony

738.4 KB

Obowiązujący od
17.04.2024

pdf

6 strony

767.37 KB

Inne formaty
Obowiązujący od
17.04.2024

zip

1.45 MB

Obowiązujący od
17.04.2024

pdf

8 strony

1.13 MB

Obowiązujący od
17.04.2024

pdf

6 strony

440.22 KB

Obowiązujący od
17.04.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Pula środków na nabór

21 656 500,00 zł

Data naboru

Start

18.04.2024

Koniec

31.07.2024

Termin rozstrzygnięcia

grudzień 2024 r.
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
Polska
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.02.07-IZ.00-036/24