Działanie 5.9 Mieszkalnictwo wspomagane i treningowe, typ projektu A

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 5 Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną, Działanie 5.9 Mieszkalnictwo wspomagane i treningowe, typ projektu A Mieszkalnictwo wspomagane i treningowe.
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

  • administracja publiczna
  • organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Wnioskodawcą lub partnerem w projekcie może być tylko podmiot wskazany w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną.

Sposób wyboru projektów

  • konkurencyjny

Na co

  • Aktywizacja społeczna i zwalczanie ubóstwa

Nabór obejmuje typ projektów: A. Mieszkalnictwo wspomagane i treningowe. 

W ramach typu projektu A wspierana będzie interwencja dotycząca:

a)    rozbudowy, przebudowy istniejących obiektów, dopuszcza się również prace remontowe, w sytuacji gdy tego typu prace stanowią niezbędny element projektu dla pełnej funkcjonalności inwestycji podstawowej polegającej na rozbudowie lub przebudowie danego obiektu i nie stanowią elementu dominującego kosztowo;

b)    zagospodarowania bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie powiązanego z realizowanym projektem tylko w zakresie zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami niezbędnym dla osiągnięcia celu projektu;

c)    zakupu sprzętu oraz wyposażenia niezbędnego do nadania funkcjonalności mieszkaniom wspomaganym, treningowym.

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Lista niezbędnych informacji do wniosku o dofinansowanie wynika z kryteriów wyboru, Regulaminu wyboru projektów i załączników do niego oraz Wademekum wiedzy o wniosku.

W szczególności należy pamiętać o złożeniu:
-  Załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
-  Oświadczeń Wnioskodawcy i partnerów – jeśli występują
-  Dokumentów potwierdzających stan przygotowania projektu do realizacji
-  Analizy finansowej – sporządzonej na udostępnionym wzorze

Jak przygotować wniosek?

1.    Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;

2.    Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów – poznaj założenia naboru;

3.    Przeczytaj Wademekum wiedzy o wniosku – które zawiera wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, w tym zakres informacje, które są niezbędne do zaprezentowania we wniosku;

4.    Zapoznaj się z informacjami nt. Systemu IGA – tj. systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;

5.    Załóż konto w Systemie IGA.

Jak składać wniosek

Online
Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej https://iga.malopolska.pl.
Pamiętaj – nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

 Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przydatne wskazówki

  1. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne i szkolenia – dzięki temu szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
  2. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów;
  3. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Puntem Informacyjnym.
  4. Sprawdzaj informacje na stronie internetowej programu.
  5. Umowa o dofinansowanie projektu, Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu oraz Porozumienie o dofinansowaniu Projektu zostały przyjęte Uchwałą Nr 2279/23 ZWM z dnia 28 listopada 2023 r., z późn. zm.

Dokumenty

pdf

57 strony

1.07 MB

Obowiązujący od
24.04.2024

pdf

53 strony

770.49 KB

Obowiązujący od
24.04.2024

pdf

6 strony

768.41 KB

Inne formaty
Obowiązujący od
24.04.2024

zip

1.45 MB

Obowiązujący od
24.04.2024

pdf

8 strony

1.13 MB

Obowiązujący od
24.04.2024

pdf

4 strony

420.27 KB

Obowiązujący od
24.04.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

92%

Pula środków na nabór

81 380 767,00 zł

Data naboru

Start

25.04.2024

Koniec

24.06.2024

Termin rozstrzygnięcia

listopad 2024 r.
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
Polska
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.05.09-IZ.00-038/24