6.15 Kształcenie osób dorosłych poza systemem popytowym typ projektu B: kształcenie osób dorosłych w zakresie kompetencji podstawowych (wdrażanie Upskilling pathways)

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.15 Kształcenie osób dorosłych poza systemem popytowym, typ projektu B: kształcenie osób dorosłych w zakresie kompetencji podstawowych (wdrażanie Upskilling pathways).
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

 

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób dorosłych (bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia), którzy spełniają łącznie warunki:

- są w szczególności w wieku 24 lat i więcej;  w uzasadnionych  przypadkach dopuszcza się do udziału osoby dorosłe poniżej 24 roku życia, które są w szczególnie niekorzystnej sytuacji;

- mieszkają w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracują na obszarze województwa małopolskiego;

- posiadają niskie umiejętności podstawowe (w zakresie rozumienia i przetwarzania informacji, rozumowania matematycznego oraz kompetencji cyfrowych),

-zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji;

- nie uczą się w trybie edukacji formalnej;

- należą do grupy priorytetowej, w szczególności zagrożonej posiadaniem niskiego poziomu umiejętności podstawowych.

Grupa priorytetowa jest wyznaczana w projekcie przez Wnioskodawcę na podstawie opracowanej przez niego diagnozy.

Rodzaj pomocy

 • konkurencyjny

Na co

 • Nauka i edukacja

W ramach działania zaplanowano interwencje dotyczące realizacji wsparcia dla osób dorosłych na obszarze województwa małopolskiego (lub jego części):

1. w podnoszeniu umiejętności podstawowych tj. rozumienia i przetwarzania informacji, rozumowania matematycznego oraz kompetencji cyfrowych

2. w osiągnięciu szerszego zestawu umiejętności, wiedzy i kompetencji, odpowiednich dla rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, w oparciu o zalecenie 2006/962/WE w sprawie kluczowych kompetencji w procesie uczenia się przez całe życie, poprzez postępy w kierunku kwalifikacji na poziomie 3 lub 4 Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Obowiązkowo w projekcie dla każdego uczestnika realizowane musi być wsparcie z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych określonych w pkt 1.

W ramach niniejszego naboru obowiązkowe jest założenie w projekcie trzystopniowej ścieżki wsparcia dla każdego uczestnika:

- diagnozy umiejętności tj. oceny np. audytu umiejętności, w celu określenia posiadanych umiejętności i potrzeb w zakresie ich poprawy, np. z wykorzystaniem modelu Bilansu Kompetencji,

- dopasowanie i elastyczne oferty uczenia się, zgodnie z wynikami audytu umiejętności,

- walidacji nabytych umiejętności podstawowych lub certyfikowanie kwalifikacji, w tym zachęcanie do założenia „Mojego portfolio” lub konta Europass.

Realizacja projektu powinna opierać się o opracowanie Instytutu Badań Edukacyjnych pn.: Wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu umiejętności podstawowych – rekomendacje i dobre praktyki.

Maksymalny okres realizacji projektu: 18 miesięcy.

Maksymalna wartość projektu wynosi 800 000,00 PLN.

Minimalna liczba osób wspartych w ramach projektu: 50.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się w Regulaminie wyboru projektów FEMP.06.15-IP.02-040/24.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

- Wniosek o dofinansowanie projektu

- Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych:

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak przygotować wniosek.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów – poznaj założenia naboru.
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Punktem Informacyjnym oraz organizatorem naboru – oni udzielą wszystkich informacji i odpowiedzą na nieścisłości.
 5. Załóż konto w systemie IGA.

Jak składać wniosek

Online

Poprzez system IGA dostępny pod adresem https://iga.malopolska.pl - wniosek o dofinansowanie można złożyć tylko elektronicznie.

Wszystkie dokumenty należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES.

Przydatne wskazówki

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru i instrukcją wypełniania wniosku dla tego naboru.
 2. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Punktem Informacyjnym.
 3. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów.

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty

pdf

89 strony

795.69 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

pdf

26 strony

320.16 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

pdf

11 strony

414.21 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

pdf

82 strony

961.1 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

pdf

15 strony

272.85 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

pdf

2 strony

131.92 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

pdf

12 strony

247.67 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

pdf

75 strony

764.4 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

pdf

21 strony

299.11 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

DOCX

10 strony

87.56 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

docx

33 strony

189.83 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

pdf

3 strony

164.73 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

95%

Pula środków na nabór

12 102 163,29 PLN

Data naboru

Start

19.06.2024

Koniec

02.08.2024

Termin rozstrzygnięcia

Planowany termin zakończenia oceny projektów to listopad 2024 roku.
Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
Polska
Osoba do kontaktu: Prosimy o kontakt w dni robocze w godzinach między 10:00 a 13:00.
Magdalena Górska
magdalena.gorska@wup-krakow.pl
Agnieszka Beata Kobyłecka
agnieszka.kobylecka@wup-krakow.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Skontaktuj się z Punktem Informacyjnym w Krakowie
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.06.15-IP.02-040/24