Działanie 2.28 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej - IIT OPK, typ projektu A

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działania 2.28 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej - IIT OPK, typ projektu A Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczanie ścieków komunalnych, w tym budowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków oraz rozwój systemów wodociągowych, (tryb niekonkurencyjny)
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów Wnioskodawców/Beneficjentów - szczegółowych:

 • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, 
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego, 
 • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, 
 • Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, 
 • Spółki wodne.

Sposób wyboru projektów

 • niekonkurencyjny

Na co

 • Gospodarka odpadami i wodno-ściekowa
 • Nabór wniosków dotyczy projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny, ocenianych w Instytucji Zarządzającej. Nabór wniosków dotyczy Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działania 2.28 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej - IIT OPK, typ projektu A Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczanie ścieków komunalnych, w tym budowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków oraz rozwój systemów wodociągowych, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027.
 • W ramach działania wspierana będzie interwencja związana z wykorzystaniem instrumentu terytorialnego IIT. O dofinasowanie mogą ubiegać się wyłącznie projekty znajdujące się na liście projektów ujętej w strategii IIT OPK lub porozumienia terytorialnego – pozytywnie zaopiniowanej przez IZ.
 • Projekt składany w ramach naboru musi być zgodny z zapisami FEM 2021-2027, SzOP FEM 2021-2027 oraz z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – w obrębie Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działania 2.28 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej - IIT OPK, typ projektu A Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczanie ścieków komunalnych, w tym budowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków oraz rozwój systemów wodociągowych (tryb niekonkurencyjny).
 • W ramach typu projektu A Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczanie ścieków komunalnych, w tym budowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków oraz rozwój systemów wodociągowych, zakres wsparcia może obejmować:

  1)    budowę, rozbudowę, przebudowę zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej niezbędne do spełnienia zobowiązań wynikających z Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U.L 135/40 z 30.5.1991, dalej: Dyrektywa ściekowa).

  i/lub

  2)    budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych służące spełnieniu wymagań określonych w Dyrektywie ściekowej wraz z infrastrukturą służącą do przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych.
  3)    W ramach realizacji projektów, dopuszczalne jest włączenie, jako element projektu również innych zadań będących integralną częścią takiego projektu i mających charakter uzupełniający.

Mogą to być działania mające na celu:

a.  zagospodarowanie osadów ściekowych,

b.  wykorzystanie potencjału energetycznego ścieków i osadów ściekowych do produkcji energii cieplnej, elektrycznej pod warunkiem, że wydatki na infrastrukturę do produkcji tych energii będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby własne wnioskodawcy,

c.  dopuszczalne jest włączenie do zakresu projektu również zadań związanych z rozbudową systemów wodociągowych.

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny oraz Załączniku do ogłoszenia pn. „Wykaz informacji specyficznych i załączników do wniosku o dofinansowanie”.
 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Lista niezbędnych informacji do wniosku o dofinansowanie wynika z kryteriów wyboru, Regulaminu wyboru projektów i załączników do niego, Załączników do ogłoszenia oraz Wademekum wiedzy o wniosku.

W szczególności należy pamiętać o złożeniu:

 • Załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
 • Oświadczeń Wnioskodawcy i partnerów – jeśli występują
 • Dokumentów potwierdzających stan przygotowania projektu do realizacji
 • Analizy finansowej – sporządzonej na udostępnionym wzorze

Jak przygotować wniosek?

1.  Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;

2.  Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów 

3.  Zapoznaj się z Załącznikiem do ogłoszenia pn. „Wykaz informacji specyficznych i załączników do wniosku o dofinansowanie” – poznaj założenia naboru;

4.  Przeczytaj Wademekum wiedzy o wniosku  oraz Instrukcję przygotowania wniosku o dofinansowanie w Systemie IGA – które zawierają wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, w tym zakres informacji, które są niezbędne do zaprezentowania we wniosku...

Jak składać wniosek

Online
Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej https://iga.malopolska.pl.
Pamiętaj – nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

 Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przydatne wskazówki

 1. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne i szkolenia – dzięki temu szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
 2. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów;
 3. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Puntem Informacyjnym.
 4. Sprawdzaj informacje na stronie internetowej programu.
 5. Umowa o dofinansowanie projektu, Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu oraz Porozumienie o dofinansowaniu Projektu zostały przyjęte Uchwałą Nr 2279/23 ZWM z dnia 28 listopada 2023 r., z późn. zm.

Dokumenty

pdf

38 strony

708.04 KB

Obowiązujący od
09.07.2024

pdf

9 strony

473.51 KB

Obowiązujący od
09.07.2024

pdf

6 strony

769.4 KB

Inne formaty
Obowiązujący od
09.07.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Pula środków na nabór

24 538 437,00 zł

Data naboru

Start

09.07.2024

Koniec

05.09.2024

Termin rozstrzygnięcia

Luty 2025 r.
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
Polska
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.02.28-IZ.00-061/24