Priorytet 5 Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną

W ramach priorytetu realizowane będą cele polityki 4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych  w następujących obszarach:

  • poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online;
  • wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne;
  • zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej;
  • wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 

Wskaźniku produktu

Wskaźnik
Jednostka miary
Cel pośredni
Cel końcowy
Pojemność klas w nowych lub modernizowanych placówkach oświatowych
osoby
0
10800
Pojemność klas nowych lub modernizowanych placówek opieki nad dziećmi
osoby
0
390
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
szt.
40
Ludność́ objęta projektami
osoby
0
485000
Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego
wkład na rzecz strategii
0
2