Priorytet 1 Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości

W ramach priorytetu wspierane będzie:

 • rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii
  Wsparcie będzie polegać na stymulowaniu popytu na innowacje oparte głównie na działalności B+R, szczególnie w sektorze MŚP. Przedsiębiorcy uzyskają dostęp do kompleksowych i komplementarnych instrumentów, zapewniających możliwość wsparcia wszystkich etapów tworzenia innowacji. Realizowane będą tylko prywatne badania. Priorytetem będzie współpraca sektora publicznego i prywatnego. Uzupełniające wsparcie publicznej infrastruktury B+R będzie służyć inteligentnej transformacji gospodarczej. Wsparcie będzie kierowane na przedsięwzięcia zgodne z regionalną inteligentną specjalizacją, a także uzupełniająco na specjalizacje wyłaniające się z procesu przedsiębiorczego odkrywania, będącego częścią procesu monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego. Uwzględnienie możliwości wsparcia również wyłaniających się specjalizacji będzie służyło weryfikacji ich potencjału, jako inteligentnych specjalizacji, co może prowadzić do okresowej aktualizacji regionalnych inteligentnych specjalizacji
 • czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw i rządów
  Wsparcie kierowane będzie głównie do podmiotów publicznych świadczących usługi publiczne. Wspierane e-usługi muszą posiadać co najmniej 4 poziom dojrzałości lub zapewniać pełną dostępność on-line, z zastrzeżeniem, że wymóg ten nie dotyczy usług wewnątrzadministracyjnych. Tworzenie nowych powinno być poprzedzone analizą kosztów i korzyści oraz, w miarę możliwości, opierać się na istniejących rozwiązaniach na szczeblu krajowym/regionalnym. 
 • wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
  Realizowana będą działania przyczyniająca się do wzmocnienia konkurencyjności sektora małopolskich MŚP. Interwencja ukierunkowana zostanie na inwestycje w MŚP, w tym zwiększające ich zaawansowanie technologiczne i zdolność do wdrażania innowacji. Wsparciem objęte będę działania z zakresu innowacyjności produktowej i procesowej przedsiębiorstw, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do ich rozwoju m.in. w obszarze gospodarki opartej o przemysł 4.0 oraz gospodarki w obiegu zamkniętym.

Ponadto zaplanowano działania ułatwiające przedsiębiorcom ekspansję na rynki zagraniczne oraz działania mające na celu rozwój młodych przedsiębiorstw posiadających innowacyjne pomysły biznesowe.

Zobacz działania realizowane w ramach tego programu

1. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości
Nabór trwa
zgłoś się do

05.09.2024

Co?

 • dotacja

Na co:

 • Badania i rozwój
Szczegóły
1. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości
Nabór trwa
zgłoś się do

16.09.2024

Dla

 • instytucje nauki i edukacji
 • przedsiębiorstwa

Co?

 • dotacja

Na co:

 • Badania i rozwój
Szczegóły

Wskaźniku produktu

Wskaźnik
Jednostka miary
Cel pośredni
Cel końcowy
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)
przedsiębiorstwa
34
398
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji
przedsiębiorstwa
34
164
Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe
przedsiębiorstwa
0
234
Naukowcy pracujący we wspieranych obiektach badawczych
roczny EPC
0
219
Przedsiębiorstwa współpracujące z organizacjami badawczymi
przedsiębiorstwa
6
72