Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

owy program dla Małopolski działa w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, a także o nowy instrument - Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Dokument, przygotowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego, w możliwie największym stopniu odpowiada na potrzeby rozwojowe regionu. Nowy program stanowi przede wszystkim odpowiedź na wyzwania opisane w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” i jest zgodny z celami politycznymi Unii Europejskiej oraz krajową strategią rozwoju.

Dzięki dostępności europejskiej pomocy, mamy szansę na kontynuowanie inwestycji służących Małopolsce. Zainwestujemy w przedsiębiorczość, nowe miejsca pracy i badania. Zadbamy o dobry klimat i środowisko. Dzięki unijnemu wsparciu poprawimy i usprawnimy system transportowy. 

Program został podzielony na strategiczne obszary, w które będą inwestowane środki z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski. 

312 mln euro na badania i rozwój oraz przedsiębiorczość

W Małopolsce mamy wspaniały potencjał naukowo-badawczy. Chcemy, aby ta wiedza służyła rozwojowi gospodarczemu. Potrzebne są zatem badania i wsparcie techniczne. Potrzebne są innowacje. Konieczny jest dalszy rozwój cyfryzacji, wdrażanie powszechnie dostępnych rozwiązań np. z zakresu e-zdrowia, e-administracji, czy e-kultury. Dzięki 312 mln euro nadal będziemy budować nowoczesną przestrzeń dla małopolskiego biznesu i gospodarczą markę regionu. 

Fundusze Europejskie będą służyć realizacji inwestycji badawczo – rozwojowych, a także projektów obejmujących wdrożenia wyników prac B+R. Przedsiębiorcy nadal będą mogli korzystać z Bonów na Innowacje i wsparcia dla start-upów. 

Dofinansujemy inwestycje w badania i rozwój oraz wykorzystamy potencjał uczelni i centrów badawczych do zwiększenia popytu na innowacje. Finansowanie z Unii na rozwój firmy to duża pomoc i doskonały sposób, aby uzyskać potrzebne środki finansowe, które umożliwią dalszy rozwój lub rozpoczęcie działalności. 

510 mln euro dla środowiska

510 mln euro środków unijnych umożliwi między innymi inwestowanie w nowe źródła energii odnawialnej, poprawę jakości powietrza, rozwój systemów gospodarki odpadami oraz wsparcie służb ratunkowych i ochronę różnorodności biologicznej. 

Dzięki tym środkom będziemy mogli zadbać o bezpieczeństwo ekologiczne regionu. Rozwijając zieloną i niebieską infrastrukturę będziemy tworzyć „miasta z klimatem” poprawiając w ten sposób jakość życia mieszkańców oraz odporność miast na skutki zmian klimatu. 

Ponadto wprowadzimy model szkół neutralnych klimatycznie.

Chcemy, aby te działania przyczyniły się do zmniejszenia tak dotkliwego w Małopolsce problemu, jakim jest zanieczyszczenie powietrza. Dotowane będą projekty związane z gospodarką o obiegu zamkniętym. Odchodzimy od marnotrawienia zasobów naturalnych na rzecz recyklingu. 
Wśród priorytetów znalazło się także naprawienie relacji z naturą, czyli ochrona gatunków i plan odbudowy zasobów przyrodniczych.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej, którą zakłada Europejski Zielony Ład, jest możliwe, jednak wymaga szerokich, intensywnych i konsekwentnych działań, w które mamy szanse się zaangażować.

337 mln euro dla transportu miejskiego i regionalnego

Małopolska przeżywa prawdziwą transportową rewolucję. Nowoczesne, ekologiczne autobusy, komfortowe węzły przesiadkowe i parkingi Park&Ride oraz kilometry nowych ścieżek rowerowych zakończonych parkingami „Bike & Ride” – to już mamy. Teraz czas na więcej. 

Przed nami nowe środki unijne i kolejne możliwości na zmiany w małopolskiej komunikacji. 
136 mln euro na rozwój niskoemisyjnego transportu dla małopolskich miast i 201 mln euro dla regionu – tyle środków unijnych zabezpieczono w programie Fundusze Europejki dla Małopolski na transport w duchu eko, który systematycznie podbija małopolskie miasta.

Mieszkańcy coraz częściej zmieniają swoje dotychczasowe przyzwyczajenia i przesiadają się na proekologiczne środki transportu. Korzyści z takiej zmiany odczuwają zarówno pasażerowie, bo zwiększa się komfort podróżowania, jak i gminy, bo dzięki np. wymianie floty na autobusy hybrydowe i elektryczne obniżają koszty transportu, a nowe węzły, parkingi i obwodnice uwalniają centra miast od ruchu samochodowego. 

Blisko 960 mln euro dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego oraz infrastruktury społecznej

Nie ma rozwoju gospodarczego regionu bez inwestycji w jego mieszkańców. 

Blisko 300 mln euro zainwestujemy w budowę i rozwój obiektów wspierających usługi społeczne. Zadbamy o poprawę równego dostępu do usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie oraz opieki zdrowotnej. Wzmocnimy rolę kultury i turystyki.  

Z kolei 659,4 mln euro przeznaczymy na tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój Małopolan i ich kompetencji zawodowych. Wesprzemy zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Pomoc uzyskają także podmioty ekonomii społecznej. Małopolanie znów będą mogli brać udział w programach profilaktyki zdrowotnej. Dedykowane wsparcie uzyska społeczność romska. Zwiększymy także dostęp do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

211 mln euro dla wspólnot lokalnych

Kwotą 211,3 mln euro wesprzemy projekty zwiększające wpływ wspólnot lokalnych na rozwój obszarów wiejskich. To środki między innymi na ochronę i opiekę nad zabytkami, trasy rowerowe, stworzenie Małopolskiej Giełdy Rolnej, rewitalizację miast i obszary uzdrowiskowe.

254 mln euro dla Sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski to wsparcie finansowe, które będzie przeznaczone na łagodzenie skutków transformacji energetycznej na terenach węglowych naszego regionu – w powiatach wadowickim, oświęcimskim, olkuskim oraz chrzanowskim.

Będą to inwestycje zarówno w gospodarkę i środowisko regionu, jak i w obszar społeczny. Chcemy, aby osoby stopniowo tracące prace w górnictwie, mogły się przekwalifikować i miały gdzie pracować. Wsparciem objęte zostaną projekty z obszaru promocji przedsiębiorczości jak i inwestycje przyjazne środowisku, dotyczące termomodernizacji budynków, montaż instalacji fotowoltaicznych czy pomp ciepła.

Zobacz działania realizowane w ramach tego programu

Nabór trwa
zgłoś się do

05.09.2024

Dla

 • administracja publiczna
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

Co?

 • dotacja

Na co:

 • Gospodarka odpadami i wodno-ściekowa
Szczegóły
Nabór trwa
zgłoś się do

05.09.2024

Dla

 • administracja publiczna
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

Co?

 • dotacja

Na co:

 • Gospodarka odpadami i wodno-ściekowa
Szczegóły
Nabór trwa
zgłoś się do

04.09.2024

Dla

 • administracja publiczna
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

Co?

 • dotacja

Na co:

 • Gospodarka odpadami i wodno-ściekowa
Szczegóły
Nabór trwa
zgłoś się do

04.09.2024

Dla

 • administracja publiczna
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

Co?

 • dotacja

Na co:

 • Gospodarka odpadami i wodno-ściekowa
Szczegóły
Nabór trwa
zgłoś się do

30.08.2024

Dla

 • administracja publiczna
 • partnerstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

Co?

 • dotacja

Na co:

 • Gospodarka odpadami i wodno-ściekowa
Szczegóły
6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Nabór trwa
zgłoś się do

20.09.2024

Dla

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • służby publiczne
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

Co?

 • dotacja

Na co:

 • Nauka i edukacja
Szczegóły
6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Nabór trwa
zgłoś się do

20.09.2024

Dla

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

Co?

 • dotacja

Na co:

 • Nauka i edukacja
Szczegóły
Nabór trwa
zgłoś się do

20.12.2024

Dla

 • Lokalna Grupa Działania (LGD)

Co?

 • dotacja

Na co:

 • Usługi publiczne
Szczegóły
Nabór trwa
zgłoś się do

30.07.2024

Dla

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

Co?

 • dotacja

Na co:

 • Rynek pracy i osoby bezrobotne
Szczegóły
Nabór trwa
zgłoś się do

02.08.2024

Dla

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

Co?

 • dotacja

Na co:

 • Nauka i edukacja
Szczegóły

Sprawdź ważne dokumenty