Priorytet 3 Fundusze europejskie dla transportu miejskiego

W priorytecie realizowane będą cele polityki 2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności miejskiej.

Główne obszary wsparcia to :

 • zrównoważona multimodalna mobilność miejska jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej
 • rozwój nowoczesnego, zero- i niskoemisyjnego transportu miejskiego zachęcającego do rezygnacji z korzystania z samochodów osobowych w następujących zakresach:
  • nabycie nowego zeroemisyjnego lub niskoemisyjnego taboru autobusowego dla  połączeń miejskich i podmiejskich wraz z niezbędną infrastrukturą (stacje ładowania  pojazdów elektrycznych, stacje tankowania paliw alternatywnych – bez inwestycji  związanych z infrastrukturą dystrybucji paliw kopalnych).
  • budowa i przebudowa infrastruktury do obsługi podróżnych publicznego, zbiorowego  transportu miejskiego i podmiejskiego lub aglomeracyjnego transportu  kolejowego
  • budowa, przebudowa oraz wyposażenie zaplecza technicznego służącego do obsługi  taboru miejskiego transportu publicznego
 • ograniczanie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrach miast, np. system roweru miejskiego z infrastrukturą rowerową jak np.: stojaki, wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów; drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe; wspólny bilet; przejścia dla pieszych, azyle dla pieszych; rozwiązania na rzecz poruszania się alternatywnymi środkami transportu (hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego, urządzenia wspomagające ruch bezemisyjny)
 • rozwiązania organizacji ruchu ułatwiające sprawne i bezpieczne poruszanie się pojazdów komunikacji publicznej i/lub zbiorowej, np.: wydzielonych pasów ruchu dla autobusów; budowa/przebudowa skrzyżowań w celu ułatwienia lub nadania priorytetu transportowi publicznemu i/lub zbiorowemu w ruchu jak, np. pasy skrętów dla autobusów, śluzy na skrzyżowaniach; infrastruktura drogowa przy pętlach tramwajowych/ autobusowych, stacjach kolejowych lub obiektach typu „parkuj i jedź”
 • inwestycje i rozwiązania umożliwiające wdrożenie strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej
 • tworzenie lub rozbudowa systemów zarządzania ruchem (ITS) przyczyniających się do dekarbonizacji transportu i promujących zrównoważoną mobilność, w tym między innymi: systemów zarządzania flotą, systemów biletu elektronicznego, systemów dynamicznej informacji pasażerskiej, tworzenie / rozbudowa systemów koordynacji / integracji różnych środków transportu (w tym koncepcja „mobilność jako usługa”)
 • energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe – wyłącznie jako uzasadniony element projektu
 • działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne promujące transport publiczny i/lub zbiorowy lub indywidualny niezmotoryzowany i bezpieczeństwo ruchu w transporcie publicznym
 • inne działania obejmujące rozwój transportu publicznego i ruchu niezmotoryzowanego

Zobacz działania realizowane w ramach tego programu

Nabór trwa
zgłoś się do

03.12.2024

Dla

 • administracja publiczna
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

Co?

 • dotacja

Na co:

 • Transport
Szczegóły
Nabór trwa
zgłoś się do

03.12.2024

Dla

 • administracja publiczna
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

Co?

 • dotacja

Na co:

 • Transport
Szczegóły
3. Fundusze europejskie dla transportu miejskiego
Nabór trwa
zgłoś się do

30.08.2024

Dla

 • administracja publiczna
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

Co?

 • dotacja

Na co:

 • Transport
Szczegóły

Wskaźniku produktu

Wskaźnik
Jednostka miary
Cel pośredni
Cel końcowy
Pojemność ekologicznego taboru do zbiorowego transportu publicznego
pasażerowie
2631
8769
Wspierana infrastruktura rowerowa
km
0
20
Liczba wspartych zintegrowanych węzłów przesiadkowych
szt.
1
17
Ludność́ objęta projektami
osoby
0
2200000
Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego
wkłady na rzecz strategii
0
7