Priorytet 7 Fundusze europejskie dla wspólnot lokalnych

W Priorytecie 7 realizowany będzie cel polityki 5. Europa bliższa obywatelom dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów i inicjatyw lokalnych, w tym wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.

Wspierana będzie interwencja, na poziomie lokalnym i ponadlokalnym (tj. na poziomie gmin i powiatów), która ma na celu zwiększanie wpływu wspólnot lokalnych głównie na rozwój obszarów miejskich. Projekty będą realizowane z wykorzystaniem IIT (Innych Instrumentów Terytorialnych) oraz ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). 
Wsparcie ukierunkowane będzie na realizację działań przyczyniających się do rozwoju lokalnych podmiotów prowadzących działalność kulturalną. 

Planuje się realizację działań przyczyniających się do ochrony i rozwoju lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego. Rezultatem będzie poprawa potencjału społeczności lokalnych w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego. 
Planuje się działania przyczyniające się do rozwoju oferty turystycznej bazującej na lokalnych potencjałach turystycznych oraz walorach kulturowych i przyrodniczych. Rezultatem będzie podniesienie atrakcyjności gmin, co wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców, gdyż turystyka to sektor, który tworzy rynek pracy i umożliwia wzrost zatrudnienia.

Mając na względzie wciąż niewykorzystany potencjał gospodarczy regionu, spowodowany w dużej mierze brakiem odpowiednio przygotowanych terenów inwestycyjnych, przewiduje się wsparcie działań związanych z przygotowaniem terenów pod inwestycje. Planowane działania przełożą się na zapewnienie wsparcia firmom w postaci dostępnej, dobrze wyposażonej powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczej, wygenerowanie nowych, lokalnych miejsc pracy oraz wzrost dobrobytu społeczności lokalnych. 

Zaplanowano rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich poprzez kompleksowe, skoncentrowane terytorialnie działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni oraz gospodarki, realizowane na podstawie GPR pozytywne zaopiniowanych przez IZ. W ramach rewitalizacji uprawnione do wsparcia są miasta średnie i małe będące jednocześnie miastami powiatowymi. 

Wspierane będą w szczególności: 

  • Infrastruktura kultury:  rozwój m.in. domów kultury, bibliotek (mediatek), muzeów, w tym wyposażenie w nowe technologie, dokumentowanie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa niematerialnego. 
  • Ochrona i opieka nad zabytkami:  wspieranie prac konserwatorskich, restauratorskich i zabezpieczających oraz robót budowalnych przy zabytkach nieruchomych wraz z ich otoczeniem, umożliwiających zachowanie dotychczasowych lub nadanie nowych funkcji zabytków. Objęte wsparciem zabytki, będą mogły pełnić funkcje w szczególności kulturalne, edukacyjne. Realizowane projekty powinny przyczyniać się do dywersyfikacji źródeł dochodów własnych i poprawy samowystarczalności finansowej wspieranych obiektów
  • Oferta turystyczna: rozwój szlaków turystycznych oraz tworzenie produktów turystycznych bazujących na lokalnych potencjałach oraz walorach kulturowych i przyrodniczych, dzięki wsparciu infrastruktury do potrzeb zrównoważonej turystyki i stworzenia ponadlokalnej oferty turystycznej. Zapewnione zostaną preferencje dla wykorzystania infrastruktury istniejącej, natomiast budowa nowych budynków będzie dozwolona tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach.


Przewiduje się przygotowanie i uzbrojenie terenów na których zlokalizowane będą ogólnodostępne obiekty i infrastruktura turystyczna (jako część szerszego przedsięwzięcia). 

Tereny inwestycyjne: tworzenie lub rozbudowa stref aktywności gospodarczej (SAG), w tym wyposażenie w niezbędną infrastrukturę techniczną, budynki, tworzenie wewnętrznych układów komunikacyjnych. Przygotowane/rozbudowane SAG mogą przyjmować przedsiębiorstwa na różnym etapie rozwoju, w tym duże przedsiębiorstwa. 

Działania rewitalizacyjne: będą przyczyniać się do zrównoważonego i odpornego rozwoju gospodarczego, społecznego oraz do realizacji wyzwań środowiskowych i klimatycznych i przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu.

Wsparcie inwestycyjne istniejących zdegradowanych obiektów budowlanych, którym zostaną przywrócone lub nadane nowe funkcje np. społeczne, kulturalne, edukacyjne. Wsparcie może dotyczyć zagospodarowania terenu funkcjonalnie związanego z obiektem, przebudowa, uporządkowanie przestrzeni publicznych, zdegradowanych terenów, w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji, w tym działania wpływające na podniesienie poczucia bezpieczeństwa u użytkowników tych przestrzeni, rozwój zielonej i zielono- niebieskiej infrastruktury, o wsparcie pustostanów komunalnych oraz poprawa warunków technicznych w częściach wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, o działania animujące, aktywizujące lokalną społeczność, wpływające na zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy najbliżej okolicy, w tym prowadzenie procesu rewitalizacji (mniejszościowy element projektu), o wsparcie infrastruktury technicznej stanowiącej nieodłączny element większego projektu, zapewniającej dostęp do podstawowych usług komunalnych (mniejszościowy element projektu).

Zobacz działania realizowane w ramach tego programu

7. Fundusze europejskie dla wspólnot lokalnych
Nabór trwa
zgłoś się do

20.12.2024

Dla

  • administracja publiczna
  • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
  • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
  • służby publiczne

Co?

  • dotacja

Na co:

  • Ochrona środowiska
Szczegóły

Wskaźniku produktu

Wskaźnik
Jednostka miary
Cel pośredni
Cel końcowy
Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem
obiekty kulturalne i turystyczne
0
55
Długość wspartych szlaków turystycznych
km
0
216
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją
ha
0
60
Ludność objęta projektami
osoby
0
2200000
Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego
wkłady na rzecz strategii
0
31
Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich
metry kwadratowe
0
150000