Priorytet 4 Fundusze europejskie dla transportu regionalnego

W priorytecie 4 realizowany będzie cel polityki 3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności, w tym rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.

Główne obszary wsparcia to:

 • rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym
 • poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej 
 • energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe – wyłącznie jako uzasadniony element projekt

Wspierane będą przedsięwzięcia w następujących zakresach: 

 • Transport drogowy: budowa, przebudowa dróg wojewódzkich i powiatowych, w tym również obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich lub powiatowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym m.in. ścieżkami rowerowymi.
 • Regionalny transport kolejowy oraz publiczny transport pozamiejski: nabywanie lub modernizacja pasażerskiego taboru kolejowego (z wyłączeniem taboru napędzanego paliwami kopalnymi)
 • tabor autobusowy (łącznie z zapleczem technicznym do obsługi taboru autobusowego oraz publiczną infrastrukturą ładowania poj. zeroemisyjnych)
 • infrastruktura do obsługi podróżnych (w tym również integracja usług transportowych w regionie oraz publiczna infrastruktura ładowania poj. zeroemisyjnych)
 • ścieżki rowerowe

Zobacz działania realizowane w ramach tego programu

4. Fundusze europejskie dla transportu regionalnego
Nabór trwa
zgłoś się do

31.07.2024

Dla

 • administracja publiczna

Co?

 • dotacja

Na co:

 • Transport
Szczegóły
4. Fundusze europejskie dla transportu regionalnego
Nabór trwa
zgłoś się do

31.12.2024

Dla

 • administracja publiczna
 • służby publiczne

Co?

 • dotacja

Na co:

 • Transport
Szczegóły
4. Fundusze europejskie dla transportu regionalnego
Nabór trwa
zgłoś się do

31.12.2024

Dla

 • administracja publiczna
 • służby publiczne

Co?

 • dotacja

Na co:

 • Transport
Szczegóły

Wskaźniku produktu

Wskaźnik
Jednostka miary
Cel pośredni
Cel końcowy
Długość nowych lub rozbudowanych dróg – poza TEN-T
km
0
16
Długość dróg przebudowanych lub zmodernizowanych – poza TEN-T
km
0
27
Pojemność ekologicznego taboru do zbiorowego transportu publicznego
pasażerowie
2235
4620
Liczba zakupionych jednostek kolejowego taboru pasażerskiego
szt.
5
10
Ludność́ objęta projektami
osoby
0
485000
Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego
wkłady na rzecz strategii
0
2